Kompetencja do wykonywania obowiązków członka zarządu spółki nazywana jest mandatem. Powodem wygaśnięcia mandatu może być m.in. złożenie rezygnacji przez daną osobę, jej odwołanie lub śmierć. Jakie procedury powinny być zastosowane w tych przypadkach? Wyjaśnia dr Marcin Borkowski, radca prawny w GWW.

Wymienione okoliczności wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki kapitałowej są od siebie niezależne. Pomijając przypadek śmierci – mandat ustaje albo wskutek rezygnacji danej osoby, albo po odwołaniu jej z zarządu. Jeżeli np. złoży ona rezygnację, wówczas zbędne jest podejmowanie uchwały o odwołaniu jej z zarządu. Rezygnacja stanowi jednostronną czynność prawną i sprowadza się do złożenia oświadczenia woli przez członka zarządu. Wygaśnięcie mandatu powoduje więc skuteczne złożenie oświadczenia woli o rezygnacji. Spółka nie musi zatwierdzać takiego oświadczenia. Zasadniczo nie może ona również zapobiec ustaniu mandatu członka zarządu w konsekwencji złożonej przez niego rezygnacji. Naczelny Sąd Administracyjny bowiem stwierdził, że członek zarządu traci mandat na mocy jednostronnego aktu rezygnacji (wyrok z 5 lutego 2020 r., sygn. akt II FSK 1749/19).
Wyjątkowy jest tylko przypadek, gdy w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony. W takiej sytuacji członek zarządu musi złożyć rezygnację wspólnikom. Jednocześnie powinien on zwołać zgromadzenie wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na takie zgromadzenie powinno zawierać też oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po tym, na który zwołano zgromadzenie wspólników.
Jeżeli natomiast to zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o odwołaniu danej osoby ze składu zarządu, to wówczas zbędne jest składanie przez nią rezygnacji. W takich okolicznościach członek zarządu traci mandat na mocy jednostronnego aktu zgromadzenia wspólników. Czyli podsumowując: zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o odwołaniu członka zarządu tylko wtedy, gdy wcześniej nie złożył on rezygnacji. Jeśli zaś to zrobił, to taka uchwała jest zbędna.
Not. KT