Pod koniec lipca grupa organizacji branżowych przygotowała projekt kodeksu dobrych praktyk we franczyzie. W ostatnich dniach krytycznie o dokumencie wypowiedział się rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. W oświadczeniu na swojej stronie Adam Abramowicz wskazuje, że prace nad dokumentem toczyły się bez jego udziału. Jego zdaniem kodeks powinien precyzować, że zakaz konkurencji nie może być dłuższy od okresu obowiązywania umowy i przewidywać konkretny okres wypowiedzenia dla obydwu stron kontraktu.

Właśnie termin wypowiedzenia umowy był kością niezgody między franczyzodawcami i franczyzobiorcami, która spowodowała zakończenie prac w ramach zespołu roboczego ds. franczyzy w Radzie Przedsiębiorców przy rzeczniku MŚP. Zespół miał opracować kodeks, który zabezpieczałby franczyzobiorców przed negatywnymi skutkami wykorzystywania silniejszej pozycji ekonomicznej przez franczyzodawców. Zdaniem Abramowicza przedstawiona niedawno propozycja takiej funkcji nie spełni, a znamienne jest to, że sygnatariuszami kodeksu są prawie wyłącznie organizacje zrzeszające franczyzodawców.
Rzecznik MŚP zaznacza też, że jeśli porozumienia nie uda się osiągnąć, niezbędna okaże się regulacja na poziomie ustawowym. Konieczne jest bowiem rozwiązanie problemu mikroprzedsiębiorców uwikłanych w niedające się rozwiązać długoterminowe umowy.
Nie jest tajemnicą, że przymiarki do przygotowania projektu stosownych przepisów prowadzi od niedawna Ministerstwo Sprawiedliwości.