Właśnie termin wypowiedzenia umowy był kością niezgody między franczyzodawcami i franczyzobiorcami, która spowodowała zakończenie prac w ramach zespołu roboczego ds. franczyzy w Radzie Przedsiębiorców przy rzeczniku MŚP. Zespół miał opracować kodeks, który zabezpieczałby franczyzobiorców przed negatywnymi skutkami wykorzystywania silniejszej pozycji ekonomicznej przez franczyzodawców. Zdaniem Abramowicza przedstawiona niedawno propozycja takiej funkcji nie spełni, a znamienne jest to, że sygnatariuszami kodeksu są prawie wyłącznie organizacje zrzeszające franczyzodawców.
Rzecznik MŚP zaznacza też, że jeśli porozumienia nie uda się osiągnąć, niezbędna okaże się regulacja na poziomie ustawowym. Konieczne jest bowiem rozwiązanie problemu mikroprzedsiębiorców uwikłanych w niedające się rozwiązać długoterminowe umowy.