W ramach Polskiego Ładu rząd deklaruje wprowadzenie systemu zachęt dla przedsiębiorstw, po to by we współpracy ze strefami ekonomicznymi otwierały swoje filie w mniejszych miastach. Z informacji przekazanych dla gazetaprawna.pl przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii to nacisk na ulgi podatkowe i zwolnienia oraz znaczne dofinansowanie do bieżącej działalności firm. To także udogodnienia dla kadry pracowniczej, m.in. związane z propagowaniem pracy zdalnej i inwestycjom w infrastrukturę technologiczną – zwłaszcza w gorzej skomunikowanych obszarach gmin.

Rozwój mniejszych miejscowości - Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne powstały jako mechanizm walki z problemami gospodarczymi Polski. Przez lata były remedium na problemy takie jak bezrobocie lub spowolnienie rozwoju gospodarczego regionów. Od 1994 r. krajobraz gospodarczy Polski zmienił się znacznie, stąd też i strefy musiały zostać dostosowane do aktualnych realiów i problemów polskiej gospodarki.

Według Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii obecne zmiany w instrumencie strefowym projektowane są w celu jak najlepszego wykorzystania narzędzi zachęty inwestycyjnej. Przykładem tego może być chociażby ujednolicenie kryteriów jakościowych dla inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) i Programu Wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030.

Według MRPiT współdziałanie obu tych instrumentów może przysłużyć się przyciąganiu nowych inwestycji. Te z kolei przynoszą nowe miejsca pracy, wpływają pozytywnie na wzrost infrastruktury, zapewniając rozwój, który rozlewa się na okoliczne regiony.

Przy czym należy pamiętać o zróżnicowanej strukturze poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych. Ta przejawia się zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej jak i stricte geograficznej. W praktyce oznacza to, że część stref stworzyło kilkadziesiąt podstref do bieżącej obsługi inwestorów, podczas gdy inne dokonały mniej złożonego podziału (np. tylko na 4 podstrefy).

Rozwój mniejszych miejscowości - formy pomocy w regionach

Ministerstwo przyznaje, że tylko bliska współpraca specjalnych stref ekonomicznych i jednostek samorządu terytorialnego jest kluczem bezwzględnie koniecznym do uzyskania efektu synergii na rzecz sprawnej obsługi inwestorów i jeszcze efektywniejszego pozyskiwania nowych inwestycji. Warto przy tym wspomnieć o podstawowych formach pomocy publicznej, będących w gestii Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii:

  • Zwolnieniu z podatku CIT udzielanym w ramach specjalnych stref ekonomicznych (instrument strefowy jest jednym z podstawowych narzędzi kształtowania krajobrazu ekonomicznego Polski);
  • Grantach rządowych, czyli bezpośrednich wypłatach gotówkowych dla firm, realizowanych w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej”. W marcu br. rząd zwiększył dostępność dotacji na realizację nowych przedsięwzięć w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 (tzw. grant rządowy). Wszystkie wprowadzone zmiany mają jeden cel – pomóc jak największej grupie przedsiębiorców w podejmowaniu i rozwijaniu projektów inwestycyjnych. Zwłaszcza takich, które podnoszą innowacyjność i konkurencyjności polskiej gospodarki. Dzięki dostosowaniu kryteriów do wielkości przedsiębiorstwa oraz indywidualnemu podejściu do każdego wniosku, o granty na inwestycje mogą z powodzeniem ubiegać się małe i średnie firmy.
  • Uldze podatkowej w tzw. Polskiej Strefie Inwestycji (PSI). Obecnie trwają prace związane z nowelizacją rozporządzenia regulującego na nowo zasady udzielania pomocy publicznej w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji. Najważniejsza zmiana zakłada redukcję wymaganych nakładów inwestycyjnych o 50 proc. w przypadku dokonywania reinwestycji przez dużego lub średniego przedsiębiorcę. Oznacza to, że przedsiębiorcy planujący znacznie mniejsze inwestycje, będą mogli również ubiegać się o wsparcie.

Program rozwoju mniejszych miejscowości zakłada też promocję pracy zdalnej oraz partnerstwo inwestycyjne z samorządami w celu powstawania lokalnych centrów, takiej właśnie formy zatrudnienia - by pracownicy z mniejszych ośrodków mogli większą część obowiązków wykonywać bez potrzeby dojeżdżania. Wszystko to z wykorzystaniem pełnej infrastruktury technologicznej.