Projekt określający minimalne odległości salonów gier na automatach m.in. od szkół i przedszkoli w gminach opublikowano w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wymagań dotyczących lokalizacji salonów gier na automatach. Celem przepisów - jak napisano - jest zapewnienie możliwie najwyższego poziomu ochrony obywateli, a w szczególności osób małoletnich, przed szkodliwymi skutkami hazardu.

Projekt określa jakie mają być minimalne odległości salonów gier na automatach od szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, a także placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz miejsc kultu religijnego.

I tak - zgodnie z projektem - salon gier na automatach może być usytuowany od wyżej wymieniowych miejsc w odległości nie mniejszej niż 100 metrów. Natomiast od "innych ośrodków gier" - w odległości nie mniejszej niż 50 metrów.

Wyjaśniono, że miejscami kultu religijnego nie są np. przydrożne kapliczki, które są wprawdzie czczone przez wiernych ale "nie zbierają się oni systematycznie dla uprawiania kultu w formach zorganizowanych".

Napisano, że dokonując pomiaru odległości 100 metrów albo 50 metrów, należy mieć na uwadze uregulowania prawne wyrażone w ustawie Prawo o ruchu drogowym, wskazujące, że odległości te "mierzone są istniejącą najkrótszą drogą dojścia, albo planowaną najkrótszą drogą dojścia, wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych, z których mogą korzystać lub korzystają piesi, nie naruszając przepisów".

Jednocześnie - jak zaznaczono - poprzez ustanowienie wymogu zachowania 50-metrowej odległości od innych ośrodków gier (w stosunku do obowiązującej w poprzednim stanie prawnym odległości nie mniejszej niż 100 metrów), obostrzenia lokalizacyjne zbalansowane zostają tak, aby zachować potencjał podmiotu realizującego monopol państwa w zakresie gier na automatach poza kasynem gry do wypracowania oferty gier na tyle atrakcyjnej, aby mogła ona stanowić realną konkurencję dla gier na automatach urządzanych w sposób nielegalny.

Napisano, że sposób mierzenia odległości pomiędzy salonem gier na automatach a funkcjonującym już w przestrzeni publicznej obiektem, dotyczy zarówno salonów gier już istniejących, jak i dopiero projektowanych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.