Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wymagań dotyczących lokalizacji salonów gier na automatach. Celem przepisów - jak napisano - jest zapewnienie możliwie najwyższego poziomu ochrony obywateli, a w szczególności osób małoletnich, przed szkodliwymi skutkami hazardu.

Projekt określa jakie mają być minimalne odległości salonów gier na automatach od szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, a także placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz miejsc kultu religijnego.