Konieczne jest zwiększenie odporności banków oraz domów maklerskich na wypadek wystąpienia kryzysu na rynku finansowym.

Do takich wniosków doszedł rząd, który przyjął wczoraj projekt nowelizacji prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw. W znacznej mierze nowe rozwiązania dostosują rodzimy porządek prawny do standardów unijnych ujętych w dyrektywie CRD V oraz rozporządzeniu CRR II, które dotyczą wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych.
„Pakiet ten powstał w wyniku reformy przeprowadzonej przez Unię Europejską. Polegała ona na zmianie przepisów regulacyjnych dotyczących usług finansowych. Zmiany te były odpowiedzią na kryzys finansowy, który rozpoczął się w latach 2007–2008” – zaznacza projektodawca, czyli Ministerstwo Finansów.
Projekt ustawy zakłada objęcie banków i domów maklerskich nowymi obowiązkami sprawozdawczymi i informacyjnymi. Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na nadzorowany przez siebie podmiot dodatkowe wymogi w zakresie sprawozdawczości lub zwiększyć częstotliwość „spowiadania się” przez korporacje. Bezpiecznikiem ma być wskazanie w ustawie, że obowiązki będą mogły być nałożone wyłącznie wówczas, gdy będą „proporcjonalne” i „niezbędne” dla sprawnego nadzoru.
Resort finansów wyjaśnia, że mniejsze banki (o prostszym modelu biznesowym) będą miały także mniejsze wymogi dotyczące sprawozdawczości i ujawniania informacji niż duże podmioty. Chodzi o to, aby obciążenie obowiązkiem sprawozdawczości było proporcjonalne do skali działalności oraz generowanego ryzyka w systemie.
Ponadto podmiot składający wniosek o zezwolenie na utworzenie banku, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, będzie zobowiązany także do przekazania informacji o podmiotach należących do tej samej grupy oraz o powiązaniach w ramach grupy.
Prawo bankowe bowiem, w znacznie większym zakresie niż obecnie, obejmie kwestie finansowych spółek holdingowych.
Z kolei oddziały banków zagranicznych zostaną zobligowane do przedkładania KNF rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności, które będzie musiało zawierać szereg szczegółowych informacji.
– Przepisy mają za zadanie jeszcze bardziej wzmocnić bazę kapitałową banków oraz zapewnić lepsze zabezpieczenie ich przed utratą płynności, co sprawi, że w przypadku podmiotów zagrożonych upadłością spadnie ryzyko angażowania funduszy publicznych w ich ratowanie. Wzmocniona zostanie wymiana informacji między Komisją Nadzoru Finansowego a Bankowym Funduszem Gwarancyjnym – wyjaśnia wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie prasowym udostępnionym mediom przez resort finansów.
Zarówno z informacji płynących z Ministerstwa Finansów, jak i z Narodowego Banku Polskiego wynika, że należy mówić o dmuchaniu na zimne. Obecnie nie ma powodów, ażeby mówić o ryzyku niewypłacalności banków czy – co niektórzy wieszczyli jeszcze kilka miesięcy temu – krachu na rynku bankowym. Nie zmienia to jednak, w ocenie projektodawcy, faktu, że powinniśmy być lepiej przygotowani na sytuacje kryzysowe. Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd