statystyki

Prawo

rozporządzenie

wróć do działu: Prawo »

Rozporządzenie jest to akt prawny wydawany przez organy wskazane w Konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie w celu jej wykonania. Rozporządzenia mogą wydawać: Prezydent, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, minister kierujący działem administracji rządowej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
W rozporządzeniu zamieszczane są przepisy regulujące sprawy przekazane do unormowania w upoważnieniu ustawowym. Nie zamieszcza się w nim przepisów niezgodnych z ustawą upoważniającą lub innymi ustawami i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (chyba że przepis upoważniający wyraźnie na to zezwala), a także przepisów karnych oraz przepisów odsyłających do przepisów karnych.

Rozporządzenie w prawie UE
Rozporządzenie jest to akt prawny wydawany przez Parlament Europejski działający wspólnie z Radą, a także przez Radę i Komisję. Rozporządzenie ma ogólny zasięg zastosowania. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. W konsekwencji więc wpływa na sytuację poszczególnych obywateli.
Rozporządzenia przyjęte wspólnie przez Parlament Europejski i Radę lub przyjęte przez Radę albo Komisję określają powody, dla których zostały przyjęte i odnoszą się do wniosków i opinii wymaganych na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
Rozporządzenia przyjęte zgodnie z procedurą wspólnie przez Parlament Europejski i Radę są podpisywane przez ich przewodniczących oraz publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wchodzą w życie w dniu w nim określonym, a gdy takiej daty nie wskazano, dwudziestego dnia po ich publikacji.
Rozporządzenia Rady i Komisji, jeżeli są skierowane do wszystkich państw członkowskich, są również publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wchodzą w życie w dniu określonym w danym akcie prawnym, a gdy takiej daty nie wskazano, dwudziestego dnia po publikacji.

Iwona Sawicka

Podstawa prawna
* Art. 87, 88, 92, 142, 146, 148, 149 i 213 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
* Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. nr 100, poz. 908).
* Art. 249, 253 i 254 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Prawo dla specjalisty