Jest to słowo pochodzenia łacińskiego, które oznacza dokładnie „orzekam o sprawie”.

PRZYKŁAD
Jeżeli wartość przedmiotu sporu między stronami wynosi więcej niż 75 000 zł, jurysdykcję będzie sprawował sąd okręgowy. Pozostałe elementy, takie jak właściwość miejscowa, należy rozpatrzyć, biorąc pod uwagę cechy indywidualne stron.

W prawie oznacza obecnie właściwość, kompetencję sądu do orzekania w danej sprawie. Aby mógł on mieć prawo do sądzenia, muszą być spełnione określone warunki, rozpatrywane osobno dla każdej konkretnej sprawy. Są one szczegółowo określone w ustawach, a zwłaszcza w kodeksach postępowania. Zawsze należy sprawdzać, czy zakres działania sądu jest odpowiedni w danym przypadku, a także jego kompetencje oraz właściwości: rzeczową i miejscową.

W doktrynie wyróżnia się kilka rodzajów jurysdykcji. Można ją podzielić w zależności od podmiotu rozstrzygającego w sprawie na karną, cywilną, administracyjną. Wyróżnia się także pojęcie jurysdykcji krajowej, która oznacza właściwość sądów tylko konkretnego państwa do rozstrzygania sporów z zakresu prawa cywilnego.

Kamila Latosińska

Podstawa prawna

  • - Art. 17 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).