Zgodnie z kodeksem cywilnym, gospodarstwo rolne to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Jak wynika z niniejszej definicji, o kwalifikacji gospodarstwa jako rolnego nie stanowi więc jego powierzchnia lecz przeznaczenie (czy możliwość przeznaczenia).

Ustawa o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uznaje z kolei wszystkie jednostki produkcyjne zarządzane przez rolnika, które znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Przeciwnie do definicje z KC, grunty te nie muszą stanowić zorganizowanej całości - np. nie ma między nimi więzi ekonomicznej (funkcjonalnej).