wszelkie działania podjęte wbrew zakazowi wynikającemu z normy prawnej lub zaniechania wykonania obowiązku działania, z którymi ustawa wiąże niekorzystne dla działającego skutki prawne.