Obowiązek rejestrowania sprzedaży nakłada na podatników ustawa o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 111, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Od 2019 roku podatnicy zobligowani będą do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem nowego rodzaju kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Docelowym systemem służącym do wskazanej ewidencji obrotu i kwot podatku ma być system kas rejestrujących umożliwiających przesył informacji do centralnego systemu informatycznego.