Do Sejmu w poniedziałek trafił projekt ustawy, przewidujący likwidację Funduszu Niskoemisyjnego Transportu i przejęcie funkcji przez NFOŚ. Zamiast FNT działać miałoby tzw. wieloletnie zobowiązanie FNT w ramach NFOŚiGW.

Projekt trafił do Sejmu, jako poselski, zgłoszony przez grupę posłów PiS. Jak stwierdza się w uzasadnieniu, obecny system dysponowania i zarzadzania FNT przewiduje współdziałanie operacyjne aż̇ trzech podmiotów. Główne decyzje podejmuje Minister Klimatu, zadania związane z bieżącym zarzadzaniem Funduszem są̨ wykonywane przez NFOŚiGW, a obsługę bankową prowadzi BGK - wylicza uzasadnienie.

Zmiany, w tym likwidacja FNT ma na celu „uproszczenie, odbiurokratyzowanie i przyspieszenie finansowania ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego” - stwierdza się w uzasadnieniu.

Projektowana ustawa likwiduje zatem FNT, a w jego miejsce tworzy nowe zobowiązanie wieloletnie NFOŚiGW”, które - jak podkreślają wnioskodawcy - koresponduje z działaniami podjętymi przez NFOŚiGW w celu dofinansowania OZE i efektywności energetycznej.

Likwidacja FNT i utworzenie zobowiązania wieloletniego FNT pozwoli na przenoszenie środków między oboma zobowiązaniami, celem zapewnienia jak najefektywniejszego finansowania priorytetowych celów środowiskowych - podkreślają wnioskodawcy.

Przychodami zobowiązania wieloletniego FNT - czyli przychodami także NFOŚ będą̨ środki zgromadzone na rachunku FNT na dzień́ jego likwidacji, jak również̇ przychody pochodzące z dotychczasowych źródeł.

Te źródła to opłata zastępcza, z której część ma jednak trafiać́ na Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, oraz 15 proc. wpływów z tytułu opłaty emisyjnej. A także środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej w wysokości 0,1 proc. uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność. Natomiast w ramach zobowiązania wieloletniego FNT, NFOŚiGW będzie obowiązany przeznaczyć́ na cele, o których mowa obecnie w regulacji o FNT środki, w wysokości nie mniejszej niż̇ kwoty przychodów tego zobowiązania wieloletniego, po pomniejszeniu kosztów obsługi tych przychodów.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu utworzono w czerwcu 2018 r., wprowadzając jednocześnie tzw. opłatę emisyjną od paliw. Fundusz, korzystając z 15 proc. części wypływ z opłaty miał finansować projekty na rzecz ekologicznego transportu.

W projekcie określa się nowe zasady podziału wpływów z opłaty emisyjnej. W 95 proc. stanowić ma ona przychód NFOŚiGW, wy tym 80 proc. - tak jak obecnie - to przychód zobowiązanie wieloletniego „przeciwdziałanie emisjom”, a w 15 proc. przychód zobowiązania wieloletniego FNT. Pozostałe 5 proc. ma stanowić przychód Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.