Sędziowie pokoju w postępowaniu karnym: Sprawy, jakie będą przez nich rozpatrywane - to te o wykroczenia. Czasami kategorie są dość śmieszne, a b lokują sądy. Do tego dojdzie część występków, tam gdzie wartość szkody nie przekracza 10 tys.

Drobne sprawy

Sędziowie pokoju mają odciążyć sądy powszechne, zastępując je w drobnych sprawach karnych i cywilnych, w których wartość przedmiotu sporu nie wynosi więcej niż 10 tys. zł.

Ponadto postępowanie dowodowe w tych sprawach ma być bardzo uproszczone. Policja zabezpieczałaby dowody i kierowała wniosek bezpośrednio do sędziego pokoju, bez udziału prokuratora, a w sprawie nie byłoby biegłych.

Sędziowie działaliby na obszarze sądów rejonowych, jeden sędzia miałby przypadać na minimum 10 tys. mieszkańców.

Drugą instancją wobec decyzji sądów pokoju będą sądy rejonowe.

Skąd będą się brali sędziowie pokoju

Będą kreowani w sposób specyficzni. Będą to osoby, które są zainteresowane by zostać sędziami pokoju i spełnią odpowiednie warunki. Jakie one są:

  • wyższe wykształcenie prawnicze
  • ukończone 29 lat, a nie więcej niż 70.
  • co najmniej 3 letnie doświadczenie w świadczeniu różnego rodzaju działań, które wymagają fachowej wiedzy prawniczej.

Sędzią pokoju zgodnie z projektem będą mogli zostać wybrani absolwenci wydziałów prawa z trzyletnim doświadczeniem w fachowej pomocy prawnej, doradztwie prawnym lub pracy w organach administracji rządowej i samorządowej. Na tej podstawie byłby wpisywany do wykazu przez KRS.

Kryteria wyboru sędziów pokoju

Osoby, które będą zainteresowane żeby zostać sędziami pokoju będą zgłaszały się na listę. Będzie ona w pierwszej kolejności trafiała do Krajowej Rady Sądownictwa. Wymogiem konstytucyjnym jest by sędzia był przedstawiany prezydentowi przez KRS. Będzie więc ona rozpatrywała kandydatury pod kątem spełniania wspomnianych kryteriów.

Następnie wszystkie te osoby, które spełnią kryterium będą poddane wyborom powszechnym. Będzie zatem ta lista przekazywana do Państwowej Komisji Wyborczej. Każdy obywatel, każdy wyborca będzie mógł zagłosować.

Następnie ci którzy zostali wybrani i zatwierdzeni przez PKW będą kierowani z powrotem do KRS, która będzie przedstawiała te kandydatury prezydentowi żeby wręczył on nominacje sędziowskie.

Urząd sędziego pokoju będzie sprawowany kadencyjnie, przez 6 lat. Po tym czasie nie będzie mogła znowu kandydować. Sędzią pokoju będzie można zatem zostać tylko na jedną kadencję.