Przedsiębiorca dokonał zakupu urządzenia, który to zakup stanowi dla niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Na fakturze otrzymanej od dostawcy wyszczególniona została opłata za usługę transportową. Czy podatnik powinien rozpoznać import tej usługi?

Obsługiwany przez nasze biuro przedsiębiorca kupił środki opatrunkowe, które darował osobie fizycznej organizującej pomoc dla Ukrainy. Osoba ta zebrane środki opatrunkowe i inne towary zawiezie do Ukrainy, gdzie zostaną przekazane osobom potrzebującym. Czy podatnik może poniesione wydatki zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?
W 2021 r. podatnik, który rozlicza VAT miesięcznie, dokonał zakupu towarów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, lecz przez przeoczenie sprzedawcy nie została mu dostarczona faktura. Faktura ta – z zeszłoroczną datą wystawienia – dotarła do podatnika dopiero na początku lipca 2022 r. W jakim miesiącu podatnik może odliczyć VAT z tej faktury?

ODPOWIEDZI:

Przedsiębiorca dokonał zakupu urządzenia, który to zakup stanowi dla niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Na fakturze otrzymanej od dostawcy wyszczególniona została opłata za usługę transportową. Czy podatnik powinien rozpoznać import tej usługi?
Podstawą opodatkowania VAT jest co do zasady wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (zob. art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). Przy czym podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy (zob. art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT). W świetle tych przepisów podstawa opodatkowania dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych do nabywcy obejmuje również najczęściej koszty wysyłki/transportu, którymi obciążany jest nabywca (zob. np. interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 listopada 2020 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.672.2020.1.RG oraz z 7 stycznia 2021 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.746.2020.1.AKA).
Wskazane przepisy stosuje się odpowiednio do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (zob. art. 30a ust. 1 ustawy o VAT). Powoduje to, że najprawdopodobniej koszt transportu, o którym mowa w pytaniu, stanowi element podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, do którego doszło lub dojdzie na skutek nabycia przedmiotowego urządzenia. W związku z tym u podatnika nie doszło, ani nie dojdzie do nabycia podlegającej odrębnemu opodatkowaniu usługi transportowej, której nabycie stanowiłoby dla niego import usług. A zatem w przedstawionej sytuacji podatnik nie powinien rozpoznawać importu usług. Musi jedynie rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, którego elementem podstawy opodatkowania będzie koszt transportu, o którym mowa w pytaniu. ©℗
Podstawa prawna
art. 29a oraz art. 30a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1301)
W 2021 r. podatnik, który rozlicza VAT miesięcznie, dokonał zakupu towarów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, lecz przez przeoczenie sprzedawcy nie została mu dostarczona faktura. Faktura ta – z zeszłoroczną datą wystawienia – dotarła do podatnika dopiero na początku lipca 2022 r. W jakim miesiącu podatnik może odliczyć VAT z tej faktury?
Prawo do odliczania VAT przysługuje przede wszystkim w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatników wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Z przepisów nie wynika przy tym ograniczenie czy wyłączenie możliwości odliczania VAT z faktur otrzymanych z opóźnieniem. Jeżeli zatem przedmiotowa faktura dokumentuje zakup towaru lub usług wykorzystywanych do wykonywania przez przedsiębiorcę czynności opodatkowanych i nie ma zastosowania żadne z wyłączeń prawa do odliczenia, które wynikają z art. 88 ustawy o VAT, to przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia VAT ze wskazanej faktury.
Jednocześnie należy wskazać, że o tym, kiedy podatnicy mogą odliczyć podatek naliczony, decyduje moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego. Prawo to zaś powstaje – co do zasady – w okresie rozliczeniowym powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy, nie wcześniej niż w okresie rozliczeniowym otrzymania faktury (zob. art. 86 ust. 10 w zw. z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT). Powoduje to, że prawo do odliczenia VAT z przedmiotowej faktury powstało u podatnika w lipcu 2022 r. Najwcześniej zatem w celu skorzystania z prawa do odliczenia VAT z tej faktury podatnik może ją ująć w ewidencji VAT za lipiec 2022 r. oraz uwzględnić w ramach pliku JPK_V7M za ten miesiąc. ©℗
Podstawa prawna
art. 86 oraz art. 88 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1301)
Obsługiwany przez nasze biuro przedsiębiorca kupił środki opatrunkowe, które darował osobie fizycznej organizującej pomoc dla Ukrainy. Osoba ta zebrane środki opatrunkowe i inne towary zawiezie do Ukrainy, gdzie zostaną przekazane osobom potrzebującym. Czy podatnik może poniesione wydatki zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju. Jednakże zgodnie z dodanym 12 marca 2022 r. art. 52zf ust. 1 ustawy o PIT kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy:
1) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,
2) jednostkom samorządu terytorialnego,
3) wojewodom,
4) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
5) podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego
– o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.
Niestety na wskazanej podstawie nie jest natomiast możliwe zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów kosztów wytworzenia lub cen nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazywanych osobom fizycznym. W konsekwencji wskazany przez podatnika wydatek nie może zostać zaliczony do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. ©℗
Podstawa prawna
art. 23 ust. 1 pkt 11 oraz art. 52zf ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1301)