Wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę pracownika będącego żołnierzem obrony terytorialnej jest wykluczone w okresie między dniem doręczenia mu karty powołania do terytorialnej służby wojskowej a jej odbyciem. Dopuszczalne jest zatem rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę w trybie art. 53 kodeksu pracy, jeżeli złożenie oświadczenia przez pracodawcę w tym zakresie następuje w innym niż wskazany okres.
Zgodnie z 18 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników powołanych do czynnej służby wojskowej, która ma się odbyć w formie jednodniowych ćwiczeń, a także nie stosuje się go, jeżeli pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy. Ograniczenie to dotyczy również pracownika będącego żołnierzem obrony terytorialnej. W konsekwencji wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę pracownika będącego żołnierzem obrony terytorialnej jest wykluczone w okresie między dniem doręczenia mu karty powołania do terytorialnej służby wojskowej a jej odbyciem.