Pracownik firmy, która rozlicza moje biuro, jest żołnierzem obrony terytorialnej. Przebywa on na świadczeniu rehabilitacyjnym przez okres 180 dni. Czy po 90 dniach przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym można go zwolnić na podstawie art. 53 kodeksu pracy?

Wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę pracownika będącego żołnierzem obrony terytorialnej jest wykluczone w okresie między dniem doręczenia mu karty powołania do terytorialnej służby wojskowej a jej odbyciem. Dopuszczalne jest zatem rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę w trybie art. 53 kodeksu pracy, jeżeli złożenie oświadczenia przez pracodawcę w tym zakresie następuje w innym niż wskazany okres.
Zgodnie z 18 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników powołanych do czynnej służby wojskowej, która ma się odbyć w formie jednodniowych ćwiczeń, a także nie stosuje się go, jeżeli pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy. Ograniczenie to dotyczy również pracownika będącego żołnierzem obrony terytorialnej. W konsekwencji wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę pracownika będącego żołnierzem obrony terytorialnej jest wykluczone w okresie między dniem doręczenia mu karty powołania do terytorialnej służby wojskowej a jej odbyciem.
Ponadto należy dodać, że zasady powoływania do terytorialnej służby wojskowej i jej pełnienia zostały określone w rozporządzeniu ministra obrony narodowej z 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia. Z rozporządzenia tego wynika m.in., że powołanie do terytorialnej służby wojskowej następuje kartą powołania, którą wojskowy komendant uzupełnień doręcza osobie powołanej do tej służby nie później niż na 14 dni przed dniem stawienia się tej osoby do jej pełnienia. Wojskowy komendant uzupełnień uchyla kartę powołania do służby osobie powołanej do tej służby, która nie stawiła się w terminie i miejscu określonych w karcie powołania, i w miarę możliwości wyznacza inny najbliższy termin stawienia się do pełnienia służby lub umarza postępowanie.
Rada dla klienta biura: Dopuszczalne jest rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę pracownika będącego żołnierzem obrony terytorialnej w trybie art. 53 kodeksu pracy, o ile złożenie przez pracodawcę oświadczenia w tym zakresie nie następuje w okresie od dnia doręczenia pracownikowi karty powołania do terytorialnej służby wojskowej do dnia jej odbycia.
Podstawa prawna
art. 53 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162)
art. 18 ust. 1 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 372; ost.zm. Dz.U. poz. 1728)
art. 118 ust. 4 i 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423; ost.zm. Dz.U. poz. 2105)
par. 8 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1477)