Rozliczam podatnika, u którego występują wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów oraz import usług. Na potrzeby rozliczenia VAT z tytułu tych transakcji wystawiam dowody wewnętrzne. Czy w związku z tym powinnam w ewidencji VAT oraz w JPK_V7 stosować oznaczenie „WEW”?

Od 1 października 2020 r. jest obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń niektórych dowodów sprzedaży i zakupu. Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym JPK_V7.
Do dowodów sprzedaży i zakupu, które należy w szczególny sposób oznaczać, należą oznaczane symbolem „WEW” dowody wewnętrzne (zob. par. 10 ust. 5 pkt 2 oraz par. 11 ust. 8 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług).
Oznaczenia tego nie należy jednak, co do zasady, stosować w przypadku transakcji skutkujących pojawieniem się VAT należnego, w tym w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz importu usług. Wynika to wprost z jednej z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące nowego JPK_V7, w której można przeczytać, że „transakcje, które dotyczą importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca, wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentu zakupu (bez oznaczenia «WEW»), jeżeli taki dokument został wystawiony”.
W świetle tej odpowiedzi, wykazując w ewidencji VAT oraz w JPK_V7 wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów oraz import usług, dla których podatnicy posiadają dokumenty zakupy, nie należy co do zasady stosować oznaczenia „WEW” (nawet jeżeli w celu rozliczenia VAT z tytułu tych transakcji podatnicy wystawiają dowody wewnętrzne). Oznaczenie to należy stosować tylko wtedy, gdy wykazuje się na podstawie dowodów wewnętrznych wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów oraz import usług, dla których podatnicy nie posiadają dokumentów zakupu. Należy bowiem zauważyć, że nieotrzymanie dokumentów zakupu nie zwalnia podatników z rozliczania podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów i importu usług.
Podstawa prawna:
• par. 10 ust. 5 pkt 2, par. 11 ust. 8 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127).