Zgodnie z przyjętą w czwartek uchwałą, zadaniem Polonijnej Rady Konsultacyjnej będzie wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Polonii i Polaków za granicą, m.in., na temat projektów ustaw i uchwał.

Rada będzie też "opiniować kierunki działań Senatu i jego organów w sprawach dotyczących Polonii i Polaków". Wyniki jej prac Marszałek Senatu przedstawi Prezydium izby i właściwym komisjom senackim. Opinie Rady nie będą mieć charakteru wiążącego dla tych gremiów.

Rada będzie liczyła nie więcej niż 15 członków; będzie ich powoływał i odwoływał Marszałek Senatu spośród osób reprezentujących organizacje polonijne i polskie z zagranicy. Członkowie Rady będą pełnić swoja funkcję honorowo. Kadencja Rady będzie trwała tyle samo, ile kadencja Senatu.

Zgodnie z uchwałą Senatu, Marszałek będzie zwoływać posiedzenie Rady przynajmniej raz w roku i sam będzie przewodniczył jej obradom. Będzie też mógł zasięgać opinii członków Rady w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia.

W uchwale zapisano, że wydatki związane z funkcjonowaniem Rady, w tym koszty podróży oraz pobytu w Polsce jej członków, będą pokrywane z budżetu Kancelarii Senatu, która będzie też odpowiadać za obsługę posiedzeń.

Przewodnicząca senackiej komisji łączności z Polakami za granicą Janina Sagatowska (PiS) podkreślała w środę w Senacie, że Rada powstaje po to, by dać Polonii poczucie wpływu na ich własne sprawy. "Nic o nas bez nas - to najczęściej słyszeliśmy w czasie rozmów z przedstawicielami środowisk polskich" - mówiła senator. Zaznaczyła, że konsultacje ze środowiskami polonijnymi są teraz dla Senatu wyjątkowo ważne, bo ponownie objął środki przeznaczone na opiekę nad Polonią.

Senat sprawował pieczę nad Polonią od 1989 r.; w 2012 r. pieniądze z budżetu na współpracę z Polakami za granicą przekazano Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Obecnie środki te wracają do dyspozycji Senatu - w 2016 r. są wydawane zgodnie z wynikami rozpisanego przez MSZ konkursu, od 2017 r. ma nimi zarządzać Senat. (PAP)