Czynnikami, które w największym stopniu zwiększają ryzyko wykluczenia społecznego są: sytuacja materialna oraz zdrowie. Najwięcej osób definiując grupy ludzi zagrożonych marginalizacją odwoływało się do pozycji jednostki na rynku pracy. Aż 43 procent badanych uważa, że najmniejsze szanse na realizację swoich potrzeb mają bezrobotni, 20 procent wskazało osoby chore i niepełnosprawne a 18 procent ubogich i biednych.

Spośród badanych, co jedenasty twierdzi, że sam czuje się wykluczony. W tej grupie większość wskazała na czynniki ekonomiczne i zdrowotne swojej sytuacji. 46 procent twierdzi, że jest wykluczona z powodu sytuacji materialnej, a 31 procent wskazywało na stan zdrowia.

Mówiąc o mniejszościach narodowych napotykających na trudności w życiu społecznym większość badanych - 56 procent - wskazało na mniejszość romską. Po 8 procent badanych uważa, że problem dotyczy Żydów i Afrykanów, a co dwudziesty badany generalnie odnosił się do osób o innym kolorze skóry.

CBOS przeprowadził badanie w dniach 5-12 września 2013 roku na liczącej 911 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.