Ostatnią nowelizacją ustawy o OZE z 19 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1524) wprowadzono niezwykle korzystne regulacje dla spółdzielni energetycznych. Przewidziano opusty dla celów rozliczania wytworzonej i pobranej energii elektrycznej przez członków spółdzielni jako de facto prosumentów.
Definicja i obszar działania