Nowy resort – w ocenie przedstawicieli biznesu - powinien skupić się na zagwarantowaniu stosowania przepisów Prawa przedsiębiorców, ale też ograniczeniu szarej strefy, czy stworzeniu nowych instytucji przydatnych pracodawcom. Właściciele i menedżerowie liczą na wdrożenie zmian, dzięki którym prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce stanie się łatwiejsze, mniej kosztowne i bezpieczniejsze. Według nich zagwarantuje to stabilizacja przepisów prawnych, możliwość wydawania interpretacji ogólnych do regulacji, wprowadzenie kontroli na życzenie przedsiębiorcy, ograniczenie zatorów płatniczych, czy zakończenie prac nad matrycą VAT. Przedsiębiorcy liczą też na ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców w związku z coraz większym deficytem rąk do pracy.

Czego oczekują przedsiębiorcy od rządu, który zostanie powołany w efekcie wyborów?

Prezes Rady Ministrów:
- Zapewnienia bardziej efektywnej koordynacji polityki władz publicznych w sprawach gospodarczych. Minister gospodarki powinien łączyć kompetencje szefów resortów: przedsiębiorczości i technologii, inwestycji i rozwoju oraz infrastruktury.
- Poprawy jakości tworzonego prawa. Dlatego nowe regulacje powinny być efektem pogłębionych analiz, a uzasadnienia projektów legislacyjnych powinny być wyczerpujące. Poprawki wprowadzane na każdym etapie stanowienia prawa powinny być obowiązkowo dokumentowane i uzasadniane.
- Zadbania o stabilność otoczenia prawnego. Drogą do tego jest ograniczenie częstotliwości zmian ustaw, co może nastąpić dzięki kumulowaniu planowanych nowelizacji przepisów, a także wydłużenie vacatio legis w przypadku wprowadzania nowych rozwiązań prawnych. Obowiązujące prawo powinno być poddawane przeglądom.

Minister właściwy ds. gospodarki:
- Podjęcia działań mających na celu zapewnienie stosowania przepisów Prawa przedsiębiorców w codziennej praktyce administracji publicznej. Ustawa ta stanowi filar Konstytucji Biznesu, ustanawiający szereg potrzebnych zasad określających relacje prowadzących działalność gospodarczą z organami państwa. Należy też zadbać o przestrzeganie umów o pracę i waloryzacji kontraktów.
- Powołania rzecznika inwestorów zagranicznych w celu zwiększenia atrakcyjności Polski na mapie lokalizacji kapitału w nowe przedsięwzięcia. Utworzenie takiej funkcji zwiększyłoby też poczucie bezpieczeństwa wśród inwestorów i gwarancji ich praw.
- Stworzenia instytucji objaśnienia prawnego. Dziś przedsiębiorcy mogą występować o wydanie interpretacji podatkowych. Jednak wątpliwości, z którymi się stykają dotyczą również innych dziedzin prawa. Dlatego powinni zyskać możliwość ich rozstrzygania.
- Dążenia do ograniczenia szarej strefy i uporządkowania regulacji dotyczących różnych usług, co powinno nastąpić we współpracy z właściwymi ministrami. Regulacje poszczególnych sektorów usługowych pozostawiają bowiem znaczące pole do ograniczania nieformalnego obrotu gospodarczego – czego przykładem są m.in. przepisy dotyczące cmentarzy i chowania zmarłych. We współpracy z właściwymi ministrami, należy dokonać więc przeglądu tych regulacji pod kątem potencjału do redukcji szarej strefy.
- Zakończenia prac nad projektem ustawy o obowiązku akceptacji płatności bezgotówkowych w wybranych sektorach gospodarki oraz obniżenia limitu rozliczeń gotówkowych B2B.
    Należy stopniowo obniżać limit rozliczeń gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami
do 8 tys. zł od 1 stycznia 2021 r., 4 tys. zł od 1 stycznia 2022 r. oraz 1 tys. zł o 1 stycznia 2023 r. To istotne z punktu unowocześnienia obrotu gospodarczego w Polsce oraz zwiększenia poziomu jego fiskalizacji.
- Wprowadzenia zasady zgodnie, z którą transfery C2G i G2C będą odbywały się tylko bezgotówkowo. Poza ograniczeniem zakresu transakcji gotówkowych w prywatnym sektorze gospodarki, należy również promować obrót bezgotówkowy poprzez uczynienie go standardem we wszelkich transakcjach finansowych między obywatelami, a instytucjami państwowymi.

Minister Finansów:
- Zakończenia prac nad matrycą VAT, szczególnie w sferze usług. Efektem zmian powinno być ujednolicanie stosowanych stawek podatku. Ich zróżnicowanie w odniesieniu do poszczególnych, szczegółowo zdefiniowanych i wąskich grup towarów i usług, stanowi dziś jedno z najistotniejszych źródeł niepewności, jakiej doświadczają przedsiębiorcy. Wątpliwości w kwestii stosowanych stawek nie tylko generują ryzyko sporów z organami skarbowymi, ale też wpływają na warunki konkurencyjne na rynku.
- Reformy klina podatkowego, przez kontynuowanie zmian w PIT. Drogą do tego jest dalsze podwyższanie ,kwoty kosztów uzyskania przychodów, będącej najefektywniejszym instrumentem redukcji pozapłacowych kosztów pracy dla osób o relatywnie niskich dochodach. Tego rodzaju zmiany w systemie podatkowym będą sprzyjać podnoszeniu poziomu opłacalności pracy dla osób o niewielkim doświadczeniu zawodowym i kwalifikacjach, pozytywnie wpływając na wskaźnik aktywności zawodowej.
- Wprowadzenia kontroli prawidłowości rozliczeń podatkowych na życzenie. Podatnik powinien mieć prawo zażądania jej przeprowadzenia w swoim przedsiębiorstwie, w okresie 6 miesięcy od złożenia zeznania podatkowego. Stwierdzenie prawidłowego rozliczenia danego okresu powinno zabezpieczać go przed późniejszymi kontrolami w tym zakresie oraz zmianami interpretacji przepisów przez organy. Dziś kontrole są wszczynane tuż przed przedawnieniem zobowiązania podatkowego. To sprawia, że przedsiębiorcy przez okres pięciu lat funkcjonują w niepewności co do prawidłowości dokonanych przez siebie rozliczeń.
- Wprowadzenia obowiązku wydania interpretacji ogólnej w przypadku wystąpienia sprzecznych interpretacji indywidualnych. Dziś, kiedy w odniesieniu do zbliżonych stanów faktycznych wydawane są sprzeczne ze sobą indywidualne interpretacje podatkowe, przedsiębiorcy zostają pozbawieni pewnej informacji na temat prawidłowego sposobu dokonania rozliczeń podatkowych. Zaistnienie takiej sytuacji powinno obligować resort finansów do wydania interpretacji ogólnej, która wyjaśniłaby wszelkie wątpliwości w tym zakresie.
- Uszczelnienia szarej strefy w grach hazardowych. Podejmowane dotychczas działania w tym zakresie pozwoliły na jej zmniejszenie z 90 do 52 proc. Dalsze zmiany powinny ograniczyć nieuczciwą konkurencję na rynku oraz zwiększyć wpływy budżetowe o ponad 500 mln zł rocznie.
- Wprowadzenia co najmniej 6-miesięcznego vacatio legis w przypadku nowelizacji podatkowych. Wszelkie zmiany w przepisach podatkowych wymagają od przedsiębiorców pracochłonnych przygotowań. Dłuższy okres przejściowy pozwoli im na prawidłowe wywiązywanie się z nakładanych na nich nowych lub zmienianych obowiązków.
- Wdrożenia ram prawnych dla e-paragonu, które stanowiłoby kontynuację zmian polegających na wprowadzeniu kas fiskalnych online oraz stworzeniu zakresu działania dla wirtualnych kas fiskalnych. Takie rozwiązanie stanowiłoby udogodnienie zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców będących podatnikami VAT.
- Wprowadzenia VAT na każdą czynność w procesie cash in transit. Zmiana taka urealniłaby koszt gotówki w stosunku do rozliczeń bezgotówkowych.
- Przyjęcie spójnej polityki podatkowej i akcyzowej w odniesieniu do wyrobów nowatorskich uwzględniającej znaczącą redukcję szkodliwych substancji.

Minister Infrastruktury:
- Doprowadzenia do waloryzacji będących w toku umów na prace przy budowie autostrad i linii kolejowych. To niezbędne w celu zapewnienia niezakłóconej realizacji trwających inwestycji. Chodzi o kontrakty zawarte w latach 2015-2016, kiedy nastąpił dynamiczny, nieoczekiwany wzrost cen głównych czynników wpływających na koszty realizacji inwestycji. Ich nie dotyczą nowe zasady waloryzacji wprowadzone od początku 2019 r.
- Utrwalenia dobrych praktyk, w zakresie formułowania umów o zamówienie publiczne. Konieczne jest zapewnienie w nich zrównoważenia interesów obu stron - zamawiającego iwykonawcy. Wówczas system zamówień publicznych będzie mógł właściwie funkcjonować.
    Dotyczy to w szczególności kontraktów zawieranych z GDDKiA i PLK.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
- Przeprowadzenia restytucji w ubezpieczeniach społecznych, w związku z gwałtownym wzrostem w ostatnich latach liczby osób pobierających świadczenia emerytalne na poziomie niższym od minimalnego. Konieczne jest w związku z tym zabezpieczenie okresów składkowych osób zatrudnionych w przeszłości na umowach cywilnoprawnych. Efektem restytucji byłoby również uwolnienie przedsiębiorców od ryzyka gospodarczego związanego z potencjalnymi zobowiązaniami z tytułu spornych składek.
- Zrównania zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia, w celu wyrównania warunków konkurencyjnych na rynku oraz wyeliminowania pola do wątpliwości interpretacyjnych. Dzięki temu ograniczony zostałby dualizm panujący na polskim rynku pracy, poprzez ograniczenie dysproporcji w poziomie pozapłacowych kosztów pracy między poszczególnymi formami zatrudnienia.
- Przeprowadzenia systemowej reformy ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców. Wadą obecnie obowiązujących przepisów jest brak indywidualizacji podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą, która uwzględniałaby ich rzeczywiste możliwości finansowe. Problem rozwiązałoby wprowadzenie nowego mechanizmu oskładkowania działalności gospodarczej, w ramach którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne byłaby ustalana sposób analogiczny do podstawy opodatkowania – do limitu 30-krotności. Jednocześnie należy zadbać o utrzymanie górnego limitu kwoty, od której naliczane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W przypadku jego braku, doszłoby do bardzo znaczącego rozwarstwienia wysokości emerytur wypłacanych przez ZUS. Z tego powodu niezbędna jest jednoznaczna deklaracja, że ten bezpiecznik w systemie ubezpieczeń społecznych zostanie zachowany.
- Udrożnienia systemu zatrudniania cudzoziemców, poprzez wprowadzenie prostszych procedur, a także rozwiązań umożliwiających świadczenie pracy na terenie Polski przez dłuższy okres niż sześć miesięcy dopuszczane obecnie w ramach systemu oświadczeń. Sprzyjałoby to stabilizacji i formalizacji zatrudnienia, dzięki czemu zwiększyłyby się wpływy do systemu ubezpieczeń społecznych, łagodząc skutki niekorzystnych trendów demograficznych.
- Wprowadzenia klauzuli pewności prawa i kontroli na życzenie. Dziś w przepisach prawa podatkowego obowiązuje klauzula pewności prawa, chroniąca przedsiębiorców przed skutkami zmiany praktyki interpretacyjnej organów kontrolnych. Analogiczne rozwiązanie powinno również znaleźć się w przepisach bezpośrednio regulujących funkcjonowanie systemu ubezpieczeń społecznych oraz funkcjonowanie ZUS. Należy również wprowadzić w ubezpieczeniach społecznych postulowaną przez FPP instytucję kontroli płatnika na życzenie.

Minister Zdrowia:
- Opracowania dobrej praktyki zakupowej i zatrudnieniowej w celu osiągnięcia racjonalnego poziomu wydatków.
- Zmniejszenia zatorów płatniczych na rynku zdrowia, co wzmocni konkurencyjność placówek leczniczych. Drogą do tego jest modyfikacja przepisu art. 54 ustawy o działalności leczniczej, polegająca na dopuszczeniu cesji wierzytelności należnych od podmiotów leczniczych.
- Podniesienia standardów bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w placówkach ochrony zdrowia przez stworzenie systemu badania przyczyn zakażeń szpitalnych i wprowadzenie standardów higienicznych, np. w pralniach i kuchniach wykorzystywanych przez podmioty lecznicze.
- Wprowadzenia możliwości odliczania od podatku zakupu usług medycznych. Wprowadzenie systemu specjalnych preferencji podatkowych stworzy bodziec ekonomiczny do zwiększania dbałości o zdrowie oraz odciąży system publiczny. Jednocześnie rozwiązanie to doprowadzi do ograniczenia szarej strefy.
- Opracowanie strategii zmniejszania szkodliwości wyrobów tytoniowych.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stabilne warunki to podstawa wzrostu gospodarczego

źródło: Materiały Prasowe

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich
Organizacja stara się od lat wyjść z roli cenzora projektów rządowych i stać się partnerem w ich przygotowywaniu. Ponieważ za nami gorący okres wyborczy i jak zawsze w takich sytuacjach oczekuje się od rządu nowego otwarcia, postanowiliśmy przedstawić listę oczekiwań i zmian, jakie powinny zaistnieć w ciągu pierwszych 100 dni.
Poprzednia kadencja z pewnością zapamiętana zostanie jako okres reform społecznych zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej najmniej zarabiających Polaków. Przyniosła co prawda wiele korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań – zapisanych chociażby w Konstytucji dla Biznesu – ale w ślad za tym musi pojawić się przyjazny klimat wśród wdrażających ją urzędników. 
Jako organizacja reprezentująca polskich przedsiębiorców uważamy, że w nadchodzącej kadencji należy wprowadzić zmiany, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa prawnego i finansowego prowadzonej działalności gospodarczej. Mamy też nadzieję na kontynuację porządkowania rynku pracy i sytemu ubezpieczeń społecznych – tak aby polscy przedsiębiorcy mogli z powodzeniem konkurować na rynkach polskim i zagranicznym.
Na wspieranie reform społecznych składają się także podatki płacone przez przedsiębiorców oraz zatrudnionych w ich firmach pracowników – dlatego tak ważne jest zagwarantowanie zarówno jednym, jak i drugim stabilnych warunków.
Odrębnym problemem jest demografia i brak rąk do pracy. By wyjść z tego impasu konieczne jest usprawnienie formalności związanych z zatrudnieniem cudzoziemców oraz opracowanie polityki migracyjnej – tak, by to właśnie z naszym krajem chcieli oni wiązać swoją przyszłość – nie tylko zawodową, ale i rodzinną.
Federacja Przedsiębiorców Polskich będzie wspierała wszystkie inicjatywy wzmacniające pozycję przedsiębiorców i przedsiębiorczość. Będziemy wspierali również inicjatywy umacniające legalne zatrudnienie, wynikające z zapisów art.22 Kodeksu Pracy.

Przedsiębiorcy potrzebują narzędzi do dalszego rozwoju

źródło: Materiały Prasowe

Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
W obecnej sytuacji, gdy polska gospodarka jest na fali wzrostu, a polskie firmy, zarówno te małe jak i większe, mają korzystne warunki rozwoju, uważamy, że ważne jest utrzymanie obecnego tempa wzrostu. Nabiera to szczególnego znaczenia, gdy spojrzymy na bardzo dobrą sytuację ekonomiczną Polski na tle innych rynków europejskich.
Należy również pamiętać, że rozwój gospodarczy kraju i naszych polskich przedsiębiorców to system naczyń połączonych. Wspieranie polskich firm poprzez stwarzanie korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej powinno być jednym z priorytetów każdego rządu. Istotne również będzie angażowanie się w pobudzanie rynku pracy. Zachęcanie do utrzymywania lub tworzenia nowych miejsc pracy oraz tworzenie środowiska, w którym wszyscy funkcjonują na równych i przejrzystych zasadach wpłynie nie tylko na kondycję polskich przedsiębiorstw, ale także na komfort życia każdego Polaka.
Przedsiębiorcy, z którymi współpracujemy, mają też niezwykły potencjał eksportowy. Widzimy, że chcą inwestować, zaznaczać swoją obecność nie tylko w Polsce, ale i na rynkach zagranicznych. Uważamy, że należy im pomagać w tych działaniach dając im odpowiednie wsparcie i narzędzia. Łączy się to z potrzebą zapewnienia Polsce stabilnych źródeł finansowania rozwoju gospodarczego. Wspieranie firm zdolnych do sprzedawania na rynkach polskim i międzynarodowym ich własnych produktów i usług, które wytworzyły pod własną marką pozwoli im wygenerować nadwyżki, z których będą mogły sfinansować inwestycje o strategicznym charakterze.
Ważnym elementem, który będzie korzystny dla wszystkich uczestników rynku – zarówno pracodawców, jak i pracowników – są Pracownicze Plany Kapitałowe. Edukacja przedsiębiorców i zachęcanie pracowników do PPK są niezmiernie istotne. Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego naszego kraju rola programu jest równie ważna, jak budowanie oszczędności przyszłych emerytów, czy też jego potencjalnie ożywczy wpływ na krajowy rynek kapitałowy.
Przede wszystkim jednak istotny jest dialog i wsłuchiwanie się we wzajemne potrzeby. Tym bardziej, że program Federacji Przedsiębiorców Polskich – przedstawiony w formule postulatów na pierwsze 100 dni nowych rządów – jest ambitny i wymaga zaangażowania wszystkich stron.

Partner