Zgłoszenia dotyczyły nieruchomości położonych na terenie Krakowa i Modlniczki i pochodziły od podmiotów prywatnych – lokatorów i ich zrzeszeń. Według ustaleń zespołu, problem dotyczy przede wszystkim nieruchomości zlokalizowanych w centralnej strefie Krakowa.

Efektem pracy zespołu jest zgromadzenie dokumentacji dotyczącej zmian własnościowych danej nieruchomości. Każda z nieruchomości ma swoją teczkę, a w niej pełną dokumentację systematyzującą i charakteryzującą postępowania, jakie w danym przypadku się toczyły lub toczą.

Zgromadzone materiały 25 maja 2017 r. przekazano do Ministerstwa Sprawiedliwości jako do organu posiadającego kompetencje do dalszego badania sprawy – poinformowano w komunikacie.

W pierwszej kolejności zespół zgromadził dokumenty, na podstawie których ustalił "historyczny" oraz aktualny stan prawny zgłaszanych nieruchomości. Weryfikował również, czy w odniesieniu do własności danej nieruchomości prowadzone były postępowania administracyjne, sądowe lub przed innymi organami. Występował również do Ministerstwa Finansów z zapytaniami, czy na rzecz właścicieli bądź ich spadkobierców były wypłacane odszkodowania na mocy tzw. układów indemnizacyjnych (między Polską a innymi krajami).

Jak ustalono w toku prac, zgłaszane problemy rzadko dotyczyły spraw dotyczących ściśle reprywatyzacji; najczęściej chodziło o skutki przymusowej, państwowej gospodarki lokalami mieszkalnymi i wydawania zarządu nieruchomości na rzecz ich właścicieli.

Głównie były to problemy dotyczące nabywania przez spadkobierców prawa do nieruchomości pozostawionych po II wojnie światowej i pozostających w zarządzie Skarbu Państwa bądź gminy, a także związanych z tym negatywnych skutków dla lokatorów (podnoszenie czynszów, wypowiadanie umów najmu, podejrzenia nielegalnego odzyskiwania nieruchomości). Były także podejrzenia przejmowania nieruchomości przez osoby "zawodowo trudniące się" odzyskiwaniem kamienic.

Zespół został powołany 27 grudnia 2016 r. przez wojewodę małopolskiego Józefa Pilcha. Jego zadaniem było zgromadzenie informacji dotyczących zgłaszanych przez mieszkańców problemów odnoszących się do konkretnych nieruchomości. "Zależało nam przede wszystkim na zapoznaniu się z charakterem spraw reprywatyzacyjnych z naszego regionu. Dotykają one bowiem często mieszkańców, którzy czują się skrzywdzeni ich skutkami" – mówił wojewoda małopolski Józef Pilch. 30 maja zespół zakończył pracę.

Z zespołem przy wojewodzie małopolskim współpracowali przede wszystkim lokatorzy kamienic, Polskie Zrzeszenie Lokatorów oraz Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów, Członków Spółdzielni, Wspólnot Mieszkaniowych i Oczekujących na Mieszkanie oraz Bezdomnych.

Analizę postępowań związanych z reprywatyzacją prowadzi, także od marca, specjalny zespół prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie. Według zapowiedzi, prace zespołu miały trwać do końca maja. (PAP)