Unia Europejska przyjęła we wtorek nowe przepisy mające na celu zmniejszenie zużycia energii końcowej na szczeblu UE o 11,7 proc. w 2030 r. Aby osiągnąć ten cel, państwa członkowskie będą mogły skorzystać z elastycznych rozwiązań.

Państwa członkowskie wspólnie doprowadzą do ograniczenia w 2030 r. zużycia energii końcowej o co najmniej 11,7 proc. w porównaniu z prognozami zużycia energii na 2030 r. sporządzonymi w 2020 r. Oznacza to, że obowiązywać będzie pułap zużycia energii końcowej w UE wynoszący 763 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej, a w przypadku zużycia pierwotnego – 993 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej.

Pułap zużycia energii końcowej będzie wiążący dla państw członkowskich łącznie, natomiast docelowy poziom zużycia energii pierwotnej będzie orientacyjny.

Zużycie energii końcowej odpowiada energii zużytej przez użytkowników końcowych, natomiast zużycie energii pierwotnej obejmuje również to, co jest wykorzystywane do produkcji i dostaw energii.

Do osiągnięcia ogólnego celu UE przyczynią się wszystkie państwa członkowskie. Określą orientacyjne krajowe wkłady i trajektorie na rzecz osiągnięcia tego celu w swoich zintegrowanych krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu.

Wzór na obliczenie wkładu krajowego w realizację tego celu będzie miał charakter orientacyjny. Komisja obliczy, czy wszystkie wkłady sumują się do ogólnego celu 11,7 proc., a jeśli nie, skoryguje wkłady, które są niższe niż byłyby, gdyby zastosowano wzór (tzw. mechanizm wypełniania luk). Wzór ten opiera się m.in. na energochłonności, PKB na mieszkańca, rozwoju odnawialnych źródeł energii i potencjale oszczędności energii.

W obliczeniach dotyczących celu państwa członkowskie mogą uwzględniać oszczędności energii zrealizowane dzięki środkom politycznym podejmowanym na podstawie obowiązującej i zmienionej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków; środkom wynikającym z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (w przypadku instalacji oraz budynków i transportu); nadzwyczajnym środkom w zakresie energii.

Nowe przepisy nakładają specjalne zobowiązanie na sektor publiczny – ma on osiągnąć roczne ograniczenie zużycia energii wynoszące 1,9 proc. Obowiązkowi temu nie podlegają transport publiczny i siły zbrojne. Ponadto państwa członkowskie będą zobowiązane, by co roku zapewniać renowację co najmniej 3 proc. całkowitej powierzchni budynków należących do organów publicznych.

Dyrektywa została formalnie przyjęta we wtorek. Następnie zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE, a jej przepisy wejdą w życie 20 dni później.

Obecna dyrektywa o efektywności energetycznej, która obowiązuje od grudnia 2018 r., ustala cel polegający na ograniczeniu na poziomie UE zużycia zarówno energii pierwotnej, jak i końcowej do 2030 r. o 32,5 proc. w porównaniu z prognozami zużycia energii na 2030 r. sporządzonymi w 2007 r.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ adj/