Według autorów badania oceny ogólnej sytuacji w kraju nieznacznie się pogorszyły.

Zadowolenie z kierunku, w jakim zmierza sytuacja w kraju, w większym stopniu wyrażają mężczyźni (24 proc.) niż kobiety (14 proc.). Jeszcze częściej niż pozostali artykułują je badani powyżej 64 lat (34 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (31 proc.) i pracujące w prywatnych gospodarstwach rolnych (35 proc.). Jeśli chodzi o grupy zawodowe, to zadowoleni z obecnej sytuacji są najczęściej emeryci (32 proc.) i rolnicy (39 proc.).

Niezadowoleni są ankietowani w wieku 25–34 lata (83 proc.), mieszkańcy co najmniej półmilionowych miast (80 proc.), osoby, których dochody na osobę w gospodarstwie domowym wynoszą od 4 tys. zł wzwyż (80 proc.), ale także oceniający warunki własnego gospodarstwa domowego jako złe (82 proc.). Wśród przedstawicieli konkretnych grup zawodowych niezadowolenie najczęściej deklarują pracownicy administracyjno-biurowi (90 proc.) i bezrobotni (88 proc.).

Reklama

Jak podaje CBOS, znaczący wpływ na ocenę bieżącej sytuacji ma światopogląd i orientacja polityczna. Wśród badanych praktykujących raz w tygodniu udział zadowolonych sięga 31 proc., a niezadowolonych – 53 proc., podczas gdy w grupie w ogóle niebiorących udziału w praktykach religijnych zaledwie co dziesiąta osoba (10 proc.) dobrze ocenia kierunek zmian, a 84 proc. – źle.

Reklama

Z badania wynika, że zadowolenie z kierunku zmian w Polsce znacznie częściej wyrażają badani identyfikujący się z prawicą (45 proc.) niż osoby, które oceniają własne poglądy polityczne jako lewicowe (3 proc.). W tej drugiej grupie niezadowolenie z ogólnej sytuacji wynosi 91 proc.

"Wśród sympatyków Prawa i Sprawiedliwości dominują opinie pozytywne (62 proc.), a udział ocen negatywnych wynosi niespełna jedną czwartą (22 proc.). W pozostałych elektoratach zdecydowanie przeważają oceny negatywne – ich odsetek wynosi 89 proc. wśród zwolenników Lewicy i Konfederacji Wolność i Niepodległość oraz 94 proc. w gronie potencjalnych wyborców Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 Szymona Hołowni" – poinformowali autorzy sondażu.

Zaznaczyli, że oceny sytuacji gospodarczej są bardzo zbliżone do tych, które zarejestrowaliśmy we wrześniu. Nie zmienił się udział osób zadowolonych (18 proc.), a o punkt procentowy ubyło zarówno niezadowolonych z kondycji polskiej gospodarki (do 53 proc.), jak i oceniających ją przeciętnie (do 23 proc.). Pięć na sto osób nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii (wzrost o punkt).

"Częściej niż pozostali zadowolenie wyrażają najstarsi badani, osoby z wykształceniem nie wyższym niż zasadnicze zawodowe, rolnicy i emeryci. Niezadowolenie dominuje w prawie wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych, ale zdecydowanie częściej krytycznie o obecnej sytuacji gospodarczej wypowiadają się respondenci z wyższym wykształceniem, o najwyższych dochodach per capita w gospodarstwie domowym, uczniowie i studenci, przedstawiciele kadry kierowniczej, specjaliści z wyższym wykształceniem oraz pracownicy administracyjno-biurowi" – czytamy w raporcie CBOS.

50 proc. badanych zadeklarowało, że im i ich rodzinom żyje się dobrze, a 40 proc. odpowiedziało, że "ani dobrze, ani źle". 9 proc. oceniło aktualny poziom życia swojej rodziny jako zły.

Wśród osób o najniższych zarobkach 36 proc. uważa, że żyje jej się dobrze, podczas gdy wśród badanych, których dochody w przeliczeniu na osobę wynoszą co najmniej 4 tys. zł, ten udział sięga dwóch trzecich (67 proc.). Jednocześnie prawie co piąty ankietowany o najniższych dochodach na osobę przyznaje, że żyje mu się źle (19 proc.), a w grupie respondentów o najwyższych zarobkach taką opinię wyrażają tylko dwie osoby na sto (2 proc.).

W porównaniu z badaniem wrześniowym przybyło osób spodziewających się pogorszenia poziomu życia swojej rodziny (o 2 punkty procentowe, do 34 proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode od 3 do 13 października 2022 r. na reprezentatywnej imiennej próbie liczącej 1041 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.(PAP)

Autor: Iwona Żurek

iżu/ joz/