Europol jest agencją Unii Europejskiej, odgrywającą kluczową rolę w obszarze współpracy policyjnej. Na podstawie wniosku Komisji Europejskiej, Parlament Europejski i Rada uzgodniły, że należy zwiększyć uprawnienia Europolu, tak by mógł on lepiej wspierać państwa członkowskie w walce z nowymi zagrożeniami i nowymi sposobami nielegalnego działania.

Zgodnie z nowymi przepisami, Europol będzie pomagać państwom członkowskim korzystać z powstających technologii, będzie również badać nowe podejścia i opracowywać wspólne rozwiązania technologiczne, oparte między innymi na sztucznej inteligencji, przy czym zawsze przy zachowaniu solidnych gwarancji w zakresie ochrony praw podstawowych.

Europol będzie mógł przetwarzać duże, złożone zbiory danych, tak aby wspierać państwa członkowskie w walce z poważną przestępczością i terroryzmem – zawsze przy poszanowaniu praw podstawowych, w tym prawa do prywatności. Podmioty prywatne przechowują coraz więcej danych osobowych, które mogą być istotne w postępowaniach przygotowawczych. Europol będzie mógł otrzymywać dane osobowe bezpośrednio od nich. Stanie się w ten sposób punktem kontaktowym na poziomie UE, któremu zgodnie z prawem będą udostępniane zbiory danych dotyczące wielu jurysdykcji.

Reklama

Europol będzie miał większe możliwości

Rozszerza się możliwość współpracy Europolu z państwami trzecimi, w tym dodaje się możliwość wymiany danych osobowych z państwami, w których istnieją odpowiednie zabezpieczenia. Europol będzie musiał ściśle współpracować z Prokuraturą Europejską, wspierając – na jej wniosek – prowadzone przez nią postępowania przygotowawcze oraz niezwłocznie zgłaszając wszelkie czyny zabronione, które wchodzą w zakres jego kompetencji.

Organizacja będzie pomagać państwom członkowskim w przetwarzaniu danych przekazywanych przez państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe i będzie mogła proponować państwom członkowskim wprowadzanie wpisów do systemu informacyjnego Schengen (SIS).

Dyrektor wykonawcza Europolu będzie mogła występować o wszczęcie krajowego postępowania przygotowawczego w sprawie przestępstw, które mają wpływ na wspólny interes objęty unijną polityką, nawet jeśli nie są to przestępstwa transgraniczne. O konieczności wszczęcia postępowania decydować będą organy krajowe.

Z Brukseli Łukasz Osiński.