Chorzy na raka często wymagają długiego i kosztownego leczenia. Zwykle przez wiele miesięcy nie są zdolne do pracy lub całkowicie tracą zdolność do zarobkowania. W tej trudnej sytuacji można ubiegać się o wsparcie finansowe z ZUS. Jakie opcje mają chorzy onkologicznie? Istnieje kilka rodzajów zasiłków i rent, z których mogą skorzystać.

Choroba nowotworowa może znacząco wpłynąć na życie zawodowe i finansowe osoby chorej oraz jej rodziny. Dlatego ważne jest, aby znać dostępne możliwości wsparcia oraz podjąć odpowiednie kroki w celu uzyskania świadczeń z ZUS. Nie zawsze jednak procedura ta jest łatwa i wymaga zgromadzenia wielu dokumentów oraz spełnienia określonych warunków.

Warto pamiętać, że terminowe złożenie wniosków oraz dokładne wypełnienie wszelkich formalności może przyspieszyć proces uzyskania wsparcia finansowego od ZUS. Zdrowie i stabilność finansowa są kluczowe w trakcie walki z chorobą nowotworową, dlatego warto skorzystać z dostępnych możliwości świadczeń.

Zasiłek chorobowy dla osób chorych na raka

Choroba nowotworowa to nie tylko walka z fizycznymi dolegliwościami, ale również z niepewnością finansową. W Polsce osoby chore na raka mogą liczyć na zasiłek chorobowy z ZUS, który ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego w okresie niezdolności do pracy. Jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać to świadczenie?

Okres wyczekiwania

Prawo do zasiłku chorobowego nabywa się po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia, zwanej okresem wyczekiwania. Okres ten różni się w zależności od charakteru ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe: po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie chorobowe dobrowolne: po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia.

W okres wyczekiwania wlicza się również poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeśli przerwa w ubezpieczeniu nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej.

Zasiłek chorobowy bez okresu wyczekiwania

Niektórym osobom przysługuje zasiłek chorobowy bez okresu wyczekiwania, w tym:

 • absolwentom szkół lub uczelni,
 • osobom, których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
 • osobom, które mają co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
 • posłom, senatorom, funkcjonariuszom Służby Celnej.

Wynagrodzenie chorobowe

Pracownicy, osoby wykonujące pracę nakładczą lub odbywające służbę zastępczą mają prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres niezdolności do pracy, który trwa do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (lub do 14 dni po ukończeniu 50 roku życia).

Okres zasiłkowy

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż:

 • 182 dni,
 • 270 dni w przypadku niezdolności spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży.

Świadczenie rehabilitacyjne dla chorych na raka

Kolejnym świadczeniem, z którego mogą skorzystać niektóre osoby chorujące na raka jest świadczenie rehabilitacyjne.

Kiedy masz prawo do świadczenia rehabilitacyjnego?

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego przysługuje osobom spełniającym następujące warunki:

 • Wyczerpały okres pobierania zasiłku chorobowego.
 • Nadal są niezdolne do pracy.
 • Dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Dodatkowo, jeśli osoba starająca się o świadczenie otrzymała orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, że dalsze leczenie lub rehabilitacja może prowadzić do powrotu do pracy, również może ubiegać się o to wsparcie.

Jak długo przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne może być przyznane na okres do 12 miesięcy, z możliwością przyznania go jednorazowo lub w częściach. Orzeczenie o przyznaniu świadczenia wydaje lekarz orzecznik ZUS.

W przypadku niezadowolenia z treści orzeczenia, istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia. Warto pamiętać, że również Prezes ZUS może nie zgodzić się z orzeczeniem lekarza orzecznika, co skutkuje ponownym wezwaniem na badanie przed komisją lekarską.

Kiedy nie otrzymasz świadczenia?

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobom, które mają uprawnienia do innych form wsparcia, takich jak emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek dla bezrobotnych czy urlop dla poratowania zdrowia. Ponadto, osoby wykonujące pracę zarobkową po wyczerpaniu zasiłku chorobowego również nie są uprawnione do tego świadczenia.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub współpracujące z takimi osobami, a także duchowni opłacający składki na własne ubezpieczenie, mogą mieć prawo do świadczenia rehabilitacyjnego pod warunkiem braku zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeśli zadłużenie przekracza 1 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, świadczenie nie przysługuje. Jednak po spłacie zadłużenia w ciągu 6 miesięcy od jego powstania, prawo do świadczenia może zostać przywrócone.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy to jedno z głównych świadczeń oferowanych przez ZUS dla osób chorych na raka. Aby ubiegać się o to świadczenie, należy spełnić kilka warunków.

Kwalifikacja jako niezdolny do pracy: Osoba chora na raka musi zostać zakwalifikowana jako częściowo lub całkowicie niezdolna do pracy przez lekarzy orzeczniczych ZUS.

Wymagany staż pracy: Aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy, konieczne jest posiadanie wymaganego stażu pracy, który różni się w zależności od wieku pacjenta.

 • 1 rok – w przypadku kwalifikacji jako niezdolny do pracy przed ukończeniem 20. roku życia,
 • 2 lata – kwalifikacja jako niezdolny do pracy w wieku 20-22 lat,
 • 3 lata – kwalifikacja jako niezdolny do pracy w wieku 22-25 lat,
 • 4 lata – kwalifikacja jako niezdolny do pracy w wieku 25-30 lat,
 • 5 lat – kwalifikacja jako niezdolny do pracy po ukończeniu 30. roku życia.

Ubezpieczenie: Osoba chora na raka musi być ubezpieczona lub znajdować się w okresie do 18 miesięcy od ustania okresu ubezpieczenia.

Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy po waloryzacji w marcu 2024 roku wynosi 1780,96 zł brutto i jest równa wysokości najniższej emerytury.

Wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności. Po marcowej waloryzacji jest to 1335,72 zł brutto.

Renta szkoleniowa ZUS

Renta szkoleniowa jest przyznawana osobom, które spełniają warunki do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy oraz zostały uznane za celowe przekwalifikowanie zawodowe z powodu choroby nowotworowej.

Renta szkoleniowa jest przyznawana na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do maksymalnie 36 miesięcy w celu pełnego przekwalifikowania zawodowego. Wysokość renty szkoleniowej to 75 proc. podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy.

Renta socjalna a choroba nowotworowa

Rentę socjalną w przypadku choroby nowotworowej otrzymują osoby dorosłe, które zostały uznane za trwale niezdolne do pracy. Aby spełnić warunki do otrzymania tego świadczenia, konieczne jest, aby naruszenie sprawności organizmu wystąpiło w następujących okolicznościach:

 • przed ukończeniem 18. roku życia,
 • podczas nauki w szkole, również wyższej (przed ukończeniem 25. roku życia),
 • podczas studiów doktoranckich lub naukowej aspirantury.

Oznacza to, że osoby, które stały się całkowicie niezdolne do wykonywania zawodu jeszcze przed rozpoczęciem aktywności zawodowej, mogą mieć szansę na otrzymanie renty socjalnej.

Ile wynosi renta socjalna?

Od 1 marca renta socjalna wynosi 1780,96 zł brutto, ale kwota wsparcia może ulec pomniejszeniu gdy osoba uprawniona rozpocznie pracę zarobkową. W momencie, gdy dodatkowe przychody przekroczą 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, czyli 7354,50 zł, renta socjalna zostanie zawieszona. Natomiast jeśli dochód przekroczy 70 proc. tej wartości, świadczenie to zostanie zmniejszone.