Tylko do poniedziałku wyborcy z niepełnosprawnością oraz ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mogą zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego i zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Wybory samorządowe 2024. Uprawnienia osób z niepełnosprawnościami

Kodeks wyborczy przewiduje specjalne uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami, by ułatwić im uczestnictwo w głosowaniu. Tacy wyborcy mogą m.in. głosować korespondencyjnie i przez pełnomocnika; przysługuje im też prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego oraz transport powrotny. Jeśli stan zdrowia wyborcy nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć mu opiekun.

Głosowanie korespondencyjne - termin zgłoszenia do 25 marca

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) najpóźniej 25 marca. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie dotyczy również ewentualnej drugiej tury w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mogą głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej 25 marca. W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnej drugiej tury wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku przeprowadzania drugiej tury wyborów, wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej w 10. dniu przed drugą turą wyborów (do 11 kwietnia).

Jak będzie wyglądać głosowanie korespondencyjne?

Pakiet wyborczy zostanie doręczony przez Pocztę Polską do rąk własnych wyborcy najpóźniej 6. dnia przed dniem wyborów. W skład pakietu wyborczego wchodzą:

  • koperta zwrotna,
  • karta do głosowania,
  • koperta na kartę do głosowania,
  • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
  • instrukcja głosowania korespondencyjnego,
  • ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a.

Kopertę zwrotną odbierze listonosz; można też odnieść ją do placówki Poczty Polskiej, a w dniu głosowania - osobiście do obwodowej komisji wyborczej.

Wybory samorządowe 2024. Głosowanie przez pełnomocnika

Ponadto, wyborcy z niepełnosprawnościami oraz ci, którzy ukończyli 60 lat mogą głosować przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania. Pełnomocnikiem nie może być: osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej, mąż zaufania, obserwator społeczny, osoba kandydująca w wyborach.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej 29 marca.

W lokalu wyborczym wyborca z niepełnosprawnością może głosować przy użyciu nakładki na kartę w alfabecie Braille'a. Po oddaniu głosu wyborca zobowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

Wyborcy z niepełnosprawnością, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter. Nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.

Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy z niepełnosprawnością w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny lub międzynarodowy.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

reb/ mok/