W grudniu 2022 r. w Polsce było 2,3 mln osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe lub zgłoszonych do ubezpieczenia przez płatników składek w ZUS, które posiadały orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o stopniu niezdolności do pracy - wynika z danych GUS.

"Socjal" po polsku. Osoby niepełnosprawne i ZUS

W badanej populacji osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub stopniu niezdolności do pracy przeważali mężczyźni, którzy stanowili 51,1 proc.. Najwięcej było mężczyzn w wieku 64 lata (50,5 tys.), natomiast kobiet – w wieku 73 lata (31,8 tys.). Mediana wieku mężczyzn wynosiła 62 lata, a mediana wieku kobiet – 64 lata.

Blisko 700 tys. osób zgłoszonych do ubezpieczenia w ZUS przez płatników składek okazało orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności) albo orzeczenie o stopniu niezdolności do pracy (wydane przez ZUS). Struktura tych osób według stopnia niepełnosprawności była następująca: 11,4 proc. ze stopniem znacznym, następnie 59,3 proc. ze stopniem umiarkowanym oraz 29,0 proc. ze stopniem lekkim. Pozostałe osoby miały orzeczenie o niepełnosprawności bez określonego stopnia ze względu na wiek (do 16 roku życia).

Renty, emerytury i system świadczeń społecznych

Wśród osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub stopniu niezdolności do pracy 17,4 proc. miało ustalone prawo do renty, a 11,8 proc. – do emerytury. Pozostałe osoby nie miały ustalonego prawa do emerytury lub renty (70,8 proc.). Osoby przeważnie podlegały ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umowy o pracę (55,3 proc.). W przypadku 16,2 proc. osób składki na ubezpieczenie zostały opłacone przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.6,9 proc. stanowiły osoby bezrobotne, które nie pobierały ani zasiłku, ani stypendium. Dodatkowo 6,7 proc. osób ubezpieczonych wykonywało umowę agencyjną, umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług.

Najwięcej mężczyzn deklarowało zameldowanie w województwie mazowieckim (40,7 tys.), natomiast najwięcej kobiet – w województwie śląskim (32,8 tys.). Najmniej osób podało województwo opolskie (5,8 tys. kobiet i 8,7 tys. mężczyzn). Najwięcej osób w przeliczeniu na 10 tys. ludności wskazało zameldowanie w województwie lubuskim (319), a najmniej – w województwie mazowieckim (127).