Rząd przyjął w drodze obiegowej projekt ustawy budżetowej na rok 2024, według którego PKB w roku przyszłym wzrost PKB ma wynieść 3%, a inflacja 6,6%, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zakładane dochody dochody budżetu państwa to 684,5 mld zł, a wydatki - 849,3 mld zł.

"W 2024 r. polityka gospodarcza rządu będzie nakierowana na dalsze wzmacnianie potencjału polskiej gospodarki, po kryzysie energetycznym wywołanym przez atak Rosji na Ukrainę oraz covid i jego konsekwencje. To dwa największe wstrząsy gospodarcze po 1989 r. Realizacja budżetu będzie się odbywać przy zachowaniu dbałości o stabilność zadłużenia publicznego oraz z uwzględnieniem wytycznych instytucji UE. W przyszłym roku wzrost PKB ma osiągnąć poziom 3% To bezpieczny budżet dla Polski" - czytamy w komunikacie.

W przyszłym roku rząd przeznaczy środki m.in. na:

- obronność (wraz z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych) - 158,9 mld zł, czyli ok. 4,2% PKB;

- wsparcie rodzin - 93,2 mld zł, w tym np. na realizację Programu „Rodzina 800+" - 63,7 mld zł, rodzinnego kapitału opiekuńczego - 2,4 mld zł, świadczenia wspierającego - 2,2 mld zł, świadczenia Dobry Start - 1,4 mld zł; opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie - 4,4 mld zł;

- wsparcie emerytów i rencistów w postaci 13. i 14. emerytury - prawie 30 mld zł;

- finansowanie ochrony zdrowia (łącznie z NFZ) - ponad 190,9 mld zł;

- wzrost funduszu uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy oraz funduszu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej łącznie o 12,3% (z wyłączeniem osób, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe), z tego w związku z przyjęciem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na poziomie 106,6 proc. oraz dodatkowym wzrostem funduszu wynagrodzeń o 5,7%. Wzrost funduszu wynagrodzeń o 12,3%. obejmuje również nauczycieli, podano także.

Planuje się, że dochody budżetu państwa w 2024 r. wyniosą 684,5 mld zł. Wydatki budżetu państwa w 2024 r., z uwzględnieniem kwot na obronność (158,9 mld zł), wsparcie dla rodzin (92,3 mld zł) czy finansowanie służby zdrowia (ponad 190,9 mld zł), planuje się na poziomie 849,3 mld zł.

W 2024 r. deficyt sektora general government zmniejszy się do 4,5% PKB, wskazano także.

Założono, że w 2024 r. nastąpi ożywienie gospodarcze, a wzrost PKB powinien osiągnąć 3,0 proc. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do dodatniej dynamiki płac realnych w ujęciu całorocznym oraz polepszenie nastrojów konsumentów.

W 2024 r., wraz z poprawą sytuacji gospodarczej oraz waloryzacją świadczenia "500+" do 800 zł, dynamika spożycia prywatnego osiągnie poziom 3,3%.

Nakłady brutto na środki trwałe ogółem powinny wzrosnąć w przyszłym roku o 4,4% Wpływ na rosnącą dynamikę inwestycji będzie miało polepszenie sytuacji gospodarczej, a w dłuższym horyzoncie także oczekiwany przez rynek spadający koszt kapitału, czytamy także.

W najbliższych latach przewidywany jest także wyraźny wzrost inwestycji publicznych, w tym zwiększenie zdolności obronnych kraju.

W 2024 r., wraz z poprawą sytuacji gospodarczej na rynkach eksportowych, wzrost realnego tempa eksportu wyniesie 3,6 proc. Import będzie rósł w tempie zbliżonym do eksportu (3,9%.).

W efekcie, saldo obrotów bieżących w relacji do PKB do 0% PKB w 2024 r.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2024 r. wzrośnie o 1,2%. Na umiarkowaną dynamikę zatrudnienia będzie oddziaływać ograniczona podaż pracy, która jest efektem procesów demograficznych. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2024 r. powinna wynieść 5,2%

Prognozuje się, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie w 2024 r. 9,8%

Oczekuje się, że inflacja w 2023 r. wyniesie średnio 6,6% w 2024 r.

Głównymi czynnikami, które będą wpływały na obniżanie się inflacji będą stabilizacja cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych, relatywnie niska dynamika spożycia prywatnego w bieżącym roku oraz oddziaływanie polityki pieniężnej.

(ISBnews)