Prezydent podpisał ustawę o niektórych zawodach medycznych, która reguluje dostęp i wykonywanie szeregu zawodów oraz zasady odpowiedzialności zawodowej, podała Kancelaria Prezydenta.

"Celem ustawy […] o niektórych zawodach medycznych jest uregulowanie zasad i warunków wykonywania następujących zawodów medycznych: a) asystentka stomatologiczna, b) elektroradiolog, c) higienistka stomatologiczna, d) instruktor terapii uzależnień, e) opiekun medyczny, f) optometrysta, g) ortoptystka, h) podiatra, i) profilaktyk, j) protetyk słuchu, k) technik farmaceutyczny, l) technik masażysta, m) technik ortopeda, n) technik sterylizacji medycznej, o) terapeuta zajęciowy" – czytamy w komunikacie.

W ustawie uregulowano ponadto zasady ustawicznego rozwoju zawodowego oraz zasady odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących wskazane zawody medyczne, podano także.

Wymagane, dla określonych w ustawie zawodów medycznych, wykształcenie uzyskane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, kwalifikacje uzyskane w systemie oświaty lub inne kwalifikacje wymagane do wykonywania danego zawodu medycznego zostały uregulowane szczegółowo w załączniku do ustawy.

Ustawa tworzy Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, który jest rejestrem publicznym, prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Administratorem danych zawartych w rejestrze będzie minister właściwy do spraw zdrowia.

Szczegółowo określono zakres danych podlegających wpisowi do tego rejestru. Rejestr ten będzie częściowo jawny, w zakresie m.in. danych i informacji dotyczących osoby wykonującej zawód medyczny, dotyczących numer wpisu, indywidualnego identyfikatora wpisu, daty wpisu, nazwę wykonywanego zawodu medycznego, imienia i nazwiska osoby wykonującej zawód medyczny, nazwy i adres miejsca wykonywania zawodu medycznego informacji o zawieszeniu uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego, informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu medycznego, informacji o wznowieniu, dacie utraty uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego wraz z podaniem przyczyny, informacji o tymczasowym zawieszeniu uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego albo o ograniczeniu zakresu czynności w jego wykonywaniu.

Osoba ubiegająca się u wojewody o wpis do rejestru obowiązana będzie do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł za złożenie wniosku o wpis do rejestru. Wpisu do rejestru będzie dokonywał właściwy wojewoda.

Zgodnie z ustawą osoba wykonująca zawód medyczny będzie traciła uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego w przypadku:

- utraty albo ograniczenia zdolności do czynności prawnych;

- pozbawienia praw publicznych;

- prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- pozbawienia uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

Osoba wykonująca zawód medyczny będzie podlegała odpowiedzialności zawodowej za zawinione naruszenie przepisów związanych z wykonywaniem danego zawodu medycznego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z licznymi wyjątkami określonymi w ustawie.

(ISBnews)