Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki dotyczący zmian stawek wynagrodzenia dla egzaminatorów. Proponowane zmiany związane są z wdrożeniem od przyszłego roku e-oceniania w przypadku części egzaminów.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu zmiana rozporządzenia wynika z konieczności określenia warunków wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z przedmiotów, w których prace egzaminacyjne będą sprawdzane przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych.

Podano, że od 2024 r. ma Centralna Komisja Egzaminacyjna ma rozpocząć wdrażanie narzędzi umożliwiających np. sprawdzanie zeskanowanych prac egzaminacyjnych na domowych komputerach egzaminatorów, (czyli bez umieszczania egzaminatorów w ośrodkach egzaminacyjnych), automatyczne gromadzenie wyników oceniania w wersji elektronicznej, wspomaganie kontroli, jakości oceniania, czy też raportowanie procesu oceniania oraz wymianę informacji między egzaminatorami a zespołem nadzorującym ich pracę.

Narzędzie elektroniczne, o którym mowa, jest tworzone w ramach projektu pod nazwą "Ocenianie na ekranie: Opracowanie systemu do oceniania prac egzaminacyjnych z wykorzystaniem technologii informatycznej", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. "Narzędzie elektroniczne jest obecnie w fazie ostatnich testów przed odbiorowych. Jego wdrożenie jest planowane na sesję egzaminacyjną w roku szkolnym 2023/2024" - czytamy w uzasadnieniu.

Przypomniano, że e-ocenianie było już z powodzeniem stosowane w polskim systemie egzaminacyjnym w przypadku egzaminu gimnazjalnego z matematyki w latach 2014–2019. Obecnie możliwość taka jest przewidziana dla egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Podano, że zaplanowano wdrożenie w roku szkolnym 2023/2024 e-oceniania na egzaminie ósmoklasisty z matematyki i języka obcego nowożytnego, a w roku szkolnym 2024/2025 na maturze z matematyki na poziomie podstawowym i języku obcym nowożytnym na poziomie podstawowym.

W projektowanym rozporządzeniu przyjęto rozwiązanie polegające na określeniu kwoty wynagrodzenia za sprawdzenie rozwiązań wszystkich zadań w danej grupie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. Jest to związane ze sposobem organizacji sprawdzania prac egzaminacyjnych.

"W przypadku e-oceniania przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych praktyką jest specjalizacja egzaminatora w sprawdzaniu i ocenianiu rozwiązań nie wszystkich zadań otwartych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, lecz grupy zadań, dzięki czemu egzaminator staje się ekspertem w zakresie oceniania mniejszej liczby konkretnego rodzaju zadań, co przekłada się na wyższą jakość oceniania i mniejsze ryzyko błędu w ocenie rozwiązania" - czytamy.

"Wszystkie zadania otwarte zawarte w danym arkuszu egzaminacyjnym zostaną podzielone na grupy zadań do sprawdzenia przez danego egzaminatora. Liczba zadań w danej grupie będzie zależała od szacowanego czasu na sprawdzenie rozwiązań zadań w danej grupie zadań oraz złożoności zasad oceniania rozwiązań zadań w danej grupie zadań" - podano.

"W przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki zadania otwarte zostaną przypisane do trzech grup, dla których czas sprawdzania i złożoność zasad oceniania rozwiązań zadań będą podobne. Stąd też proponuje się, aby stawka wynagrodzenia w każdej z tych grup była taka sama. W przypadku pozostałych egzaminów i przedmiotów stawki wynagrodzenia za sprawdzenie rozwiązań zadań w poszczególnych grupach będą zróżnicowane. Taka organizacja sprawdzania prac egzaminacyjnych jest korzystna ze względu na specjalizację egzaminatorów w sprawdzaniu i ocenianiu rozwiązań określonych rodzajów zadań" - wskazano.

Egzaminator otrzyma wynagrodzenie za sprawdzenie rozwiązań w grupie zadań, czyli wszystkich rozwiązań zadań w grupie.

Wysokość wynagrodzenia egzaminatora ustala się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Obecnie wynagrodzenie to wynosi 4550 zł. W załącznikach do projektu nowelizacji znalazły się propozycje wynagrodzenia dla egzaminatora za sprawdzenie określonej grupy zadań.

W załączniku nr. 1 podano, że kwota wynagrodzenia za sprawdzenie, przy wykorzystaniu e-oceniania, egzaminu ósmoklasisty w przypadku zadań z matematyki ma wynieść 0,118 proc. stawki (grupa zadań nr 1, grupa zadań nr 2 i grupa zadań nr 3), a zadań z języka obcego nowożytnego 0,142 proc. stawki (grupa zadań nr 1) i 0,212 proc. (grupa zadań nr 2). Kwota wynagrodzenia za sprawdzenie, przy wykorzystaniu e-oceniania, egzaminu maturalnego w przypadku zadań z matematyki na poziomie podstawowym ma wynieść 0,313 proc. (grupa zadań nr 1), 0,314 proc. stawki (grupa zadań nr 2), a w przypadku zadań z języka obcego nowożytnego 0,200 proc. (grupa zadań nr 1), 0,300 proc. (grupa zadań nr 2).

W załączniku nr 2. podano, że kwota wynagrodzenia w roku szkolnym 2023/2024 za sprawdzenie, przy wykorzystaniu e-oceniania, z egzaminu ósmoklasisty zadań z matematyki ma wynieść 0,177 proc. stawki (grupa zadań nr 1, grupa zadań nr 2).

Ministerstwo Edukacji i Nauki zapewnia, że egzaminatorzy nie zostaną pokrzywdzeni nowymi zasadami wynagradzania.

"Suma stawek wynagrodzenia za sprawdzenie rozwiązań wszystkich zadań w arkuszu egzaminacyjnym w poszczególnych grupach zadań sprawdzanych przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych będzie stanowiła pełną stawkę wynagrodzenia egzaminatora sprawdzającego rozwiązanie zadania w tradycyjny sposób, określoną obecnie w tabeli w załączniku nr 1 do rozporządzeni" – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Projektowana nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/