Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która zmierza do utrzymania maksymalnej ceny energii elektrycznej i paliw gazowych m.in. dla gospodarstw domowych oraz MŚP w sezonie zimowym 2023/24 oraz zwiększenia limitów zużycia energii, objętych mrożeniem cen dla odbiorców indywidualnych, wynika z informacji Kancelaria Prezydenta.

"Celem ustawy jest dalsze wsparcie procesu minimalizowania podwyżek cen dla najbardziej wrażliwych odbiorców oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez utrzymanie rozwiązań osłonowych obowiązujących od 2022 r., w tym przede wszystkim maksymalnej ceny energii elektrycznej i maksymalnej ceny paliw gazowych dla wskazanych grup odbiorców, także w sezonie zimowym 2023/24" - czytamy w komunikacie.

Nowela ma zapewnić stabilność cen energii elektrycznej i paliw gazowych dla wybranych grup odbiorców, sprzyjając utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstw, zapewnieniu stabilności energetycznej kraju, ochronie gospodarki i wzrostowi PKB. Nowela ma charakter przejściowej interwencji publicznej stabilizującej sytuację na rynku gazu i energii i realizuje cele rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii, podano także.

Najważniejsze rozwiązania wprowadzane uchwaloną nowelizacją

1) rozszerzenie wsparcia użytkowników energii poprzez :

  • zwiększenie podstawowego limitu zużycia energii objętego zamrożeniem cen na poziomie z 2022 r., w tym dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi oraz rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny;
  • obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej w kolejnych kwartałach 2023 r., co ma na celu dodatkowe wsparcie firm z sektora MŚP, samorządów, jednostek użyteczności publicznej i innych podmiotów wrażliwych;

2) wprowadzenie w 2023 r. dla dużych podmiotów z sektora wydobycia węgla i produkcji koksu mechanizmu polegającego na:

  • wdrożeniu mechanizmu klasyfikacji dużych przedsiębiorców uzyskujących nadmierne dochody zgodnie z propozycją klasyfikacji UE opisaną w rozporządzeniu 2022/1854;
  • wprowadzeniu obowiązku odprowadzenia na rzecz Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny nadmiarowych dochodów, osiągniętych w 2022 r. w wyniku prowadzenia działalności w sektorze wydobycia węgla i wytwarzania koksu, w postaci składki solidarnościowej;
  • wyznaczeniu Zarządcy Rozliczeń S.A. jako podmiotu odpowiedzialnego za pobór należnej składki solidarnościowej;
  • wyznaczeniu prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako podmiotu odpowiedzialnego za sprawowanie kontroli nad realizacją ww. obowiązku przez wskazanych przedsiębiorców.

Jak nowela zwiększa podstawowy limit zużycia energii objęty zamrożeniem cen na poziomie z 2022 r.

a) 3 MWh dla ogółu gospodarstw domowych,

b) 3,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi,

c) 4 MWh dla gospodarstw domowych rolników oraz rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Co jeszcze warto wiedzieć o tej ustawie?

a) obniża maksymalną cenę energii elektrycznej w IV kwartale 2023 r. z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh, co ma wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy, jednostki użyteczności publicznej i inne podmioty wrażliwe (zmiana odciąży te jednostki i jest odpowiedzią na spadek cen energii na rynkach hurtowych),

b) definiuje i określa zasady obliczania składki solidarnościowej na Fundusz Wypłaty od nadmiarowych dochodów (przekraczających 120% średnich dochodów osiągniętych we wcześniejszych 4 latach) zobowiązanego przedsiębiorstwa,

c) wskazuje Prezesa URE jako organ odpowiedzialny za kontrolę realizacji obowiązku obliczania i uiszczania składki solidarnościowej i wyposażając go w stosowne uprawnienia.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

(ISBnews)