Już 15 października odbędą się wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu o czym zdecydował prezydent RP, Andrzej Duda. Decyzja o dacie wyborów parlamentarnych 2023 wymusiła zgodnie z prawem cały kalendarz wyborczy. Przypominamy ważne terminy dla wyborców i komitetów wyborczych.

W dniu 8 sierpnia 2023 r. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu na 15 października 2023 r. W tym postanowieniu zawarty jest również kalendarz wyborczy tych wyborów parlamentarnych.

Kalendarz wyborczy 2023 – zawiadomienie PKW

do dnia 28 sierpnia 2023 r.:
- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
- przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,
- powołanie okręgowych komisji wyborczychKalendarz wyborczy 2023 – składanie wniosków

od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.:
- składanie przez wyborców wniosków o:
- wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,
- zmianę miejsca głosowania,
- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowaniaKalendarz wyborczy 2023 – zgłaszanie list

do dnia 6 września 2023 r. do godz. 16:00:
- zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów

Kalendarz wyborczy 2023 – utworzenie obwodów głosowania

do dnia 11 września 2023 r.:
- utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic, siedzib i numerów

Kalendarz wyborczy 2023 – podanie informacji do publicznej wiadomości

do dnia 15 września 2023 r.
- podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,
- zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,
- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych


Kalendarz wyborczy 2023 - powołanie obwodowych komisji wyborczych

do dnia 25 września 2023 r.:
- powołanie obwodowych komisji wyborczych,
- podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Kalendarz wyborczy 2023 – rozpowszechnianie audycji

od dnia 30 września 2023 r. do dnia 13 października 2023 r. do godz. 24:00
- nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

Kalendarz wyborczy 2023 – głosowanie korespondencyjne

do dnia 2 października 2023 r.:
- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
- zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

Kalendarz wyborczy 2023 - informacja o zarejestrowanych listach kandydatów

do dnia 5 października 2023 r.:
- podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów,
- podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego

Kalendarz wyborczy 2023 – akty pełnomocnictwa

do dnia 6 października 2023 r.
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

Kalendarz wyborczy 2023 – wyborcy za granicą

do dnia 10 października 2023 r.:
- składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego,
- składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,
- składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach


Kalendarz wyborczy 2023 – transport wyborców niepełnosprawnych

do dnia 12 października 2023 r.:
- poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania

Kalendarz wyborczy 2023 - zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 13 października 2023 r. o godz. 24:00:
- zakończenie kampanii wyborczej

Kalendarz wyborczy 2023 - głosowanie

w dniu 15 października 2023 r. w godz. 7:00 ‑ 21:00:
- głosowanie