Sejmowa komisja nadzwyczajna pozytywnie zaopiniowała w czwartek projekt zmian w konstytucji, który przewiduje m.in. możliwość przejęcia własności służącej wspieraniu rosyjskiej agresji. Komisja nie zgodziła się na odrzucenie projektu, o co wnioskowali posłowie KO i Polski 2050.

Poselski projekt zmian w ustawie zasadniczej został złożony w ubiegłym roku przez posłów PiS po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Propozycja zakłada przede wszystkim możliwość przejęcia przez Skarb Państwa - w razie zbrojnej napaści na terytorium Polski - własności, która ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji. Inny proponowany przepis przewiduje niewliczanie wydatków "służących finansowaniu potrzeb obronnych RP" do długu publicznego.

Poseł KO Robert Kropiwnicki powołując się na opinię prof. Teresy Gardockiej powiedział, że problem konfiskaty może być realizowany na poziomie Kodeksu karnego. "W związku z tym nie ma właściwie potrzeby zmiany konstytucji. Dlatego podtrzymujemy nasz wniosek o odrzucenie tego projektu" - argumentował.

Złożony jeszcze w II czytaniu przez posłów KO i Polski 2050, wniosek o odrzucenie nie uzyskał jednak poparcia większości w komisji. Komisja nie poparła także pięciu poprawek zgłoszonych przez Konfederację. Projekt zmian w konstytucji trafi teraz na głosowanie w Sejmie.

Projekt zmian w konstytucji zawiera m.in. zmianę art. 216 ust. 5 konstytucji, w którym ma być zapisane wyłączenie z limitu zadłużenia publicznego, nieprzekraczającego 3/5 (60 proc.) rocznego PKB, finansowania potrzeb obronnych RP.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Konstytucja stanowi też, że przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Kolejna zmiana to dodanie po rozdziale XI konstytucji rozdziału XIa, zatytułowanego: "zagrożenie bezpieczeństwa państwa". PiS postuluje dodanie art. 234a, zgodnie z którym "w razie napaści zbrojnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zbrojnej napaści na terytorium innego państwa powodującej bezpośrednie, zewnętrzne zagrożenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jej porządku publicznego majątek, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać przejęty przez Skarb Państwa z mocy prawa i bez odszkodowania w przypadku, gdy można domniemywać, że majątek ten jest wykorzystywany lub może być wykorzystany w jakiejkolwiek części do finansowania lub wspierania w innej formie tej napaści lub działań z nią związanych, w szczególności ze względu na osobiste, organizacyjne lub finansowe powiązania właściciela majątku z podmiotem dokonującym napaści".

W projekcie złożonym przez PiS, jeszcze przed pracami w komisji, w artykule tym mowa była o majątku: osób fizycznych niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych i innych podmiotów.

Punkt drugi tego artykułu zakłada, że majątek przejęty przez Skarb Państwa przeznacza się na wsparcie osób dotkniętych skutkami napaści zbrojnej. Szczegółowy sposób przejęcia majątku i okoliczności wyłączające przejęcie, a także sposób wykorzystania przejętego majątku ma określać ustawa.

Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (przy pełnej frekwencji jest to 307 głosów) oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski

mm/ mrr/