Sejm uchwalił ustawę dotyczącą ograniczania skutków kradzieży tożsamości, która umożliwi zastrzeganie numeru PESEL. Ma to m.in. zwiększyć ochronę przed zaciąganiem na dane przejęte przez oszustów np. kredytów. Ustawą zajmie się teraz Senat.

Sejm ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości uchwalił głosami 441 posłów. Przeciwko ustawie głosowało trzech posłów, a ośmiu wstrzymało się od głosu.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Paweł Lewandowski, przedstawiając projekt ustawy podczas sejmowych prac, podkreślał, że zmiana umożliwia posiadaczom numeru PESEL zastrzegania go w rejestrze. W efekcie - jak wskazał - obywatele będą chronieni przed zaciąganiem na ich dane przez oszustów zobowiązań finansowych, takich jak kredyt i pożyczka, czy też przed wydaniem przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne duplikatów ich kart SIM.

Ustawa przewiduje, że obywatele nie będą obciążani za zobowiązanie, które zostało zaciągnięte bez ich wiedzy mimo istniejącego zastrzeżenia numeru PESEL. Lewandowski tłumaczył, że podmioty jak banki, instytucje kredytowe lub notariusze przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności będą musiały sprawdzać w rejestrze, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony.

Weryfikacja zastrzeżenia numeru PESEL będzie też konieczna w przypadku wypłat gotówki, które pojedynczo lub jako suma wypłat dokonanych w danym dniu w placówce bankowej jednego dnia będą przekraczać trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zastrzeżenia numeru PESEL wypłata będzie możliwa po upływie 12 godzin od złożenia przez posiadacza rachunku dyspozycji wypłaty gotówkowej, nawet jeśli zastrzeżenie zostanie cofnięte.

Lewandowski tłumaczył, że zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL będzie mógł dokonać każdy pełnoletni posiadacz numeru PESEL za pomocą e-usługi, aplikacji mObywatel lub osobiście w urzędzie gminy. Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcieli, aby można było to zrobić też w bankach, ale Sejm odrzucił poprawkę w tym zakresie.

Do ustawy rząd zaproponował też zmiany obejmujące m.in. przyspieszenie zwrotu prawa jazdy kierowcom w przypadku umorzenia postępowania administracyjnego bez konieczności angażowania organów samorządu. Ułatwiony ma również zostać zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego poprzez umożliwienie jego elektronicznego zwrotu na stacji kontroli pojazdów, a nie jak obecnie u starosty, po fizycznym odbiorze dokumentu.

Przyjęte zostały też przepisy umożliwiające zniesienie obowiązku zgłoszenia nabycia pojazdu oraz uproszczenie i skrócenie procedur administracyjnych z tym związanych.

Określona zostanie też sztywną wysokość kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu oraz zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Obecnie musi mieścić się w widełkach od 200 do 1 tys. zł. Po zmianie będzie to 500 zł dla właściciela pojazdu, który w terminie 30 dni nie złożył wniosku o rejestrację pojazdu, oraz 250 zł dla właściciela pojazdu zarejestrowanego, który nie zawiadomił starosty o zbyciu pojazdu.

Zniesiony zostanie również obowiązek oklejania szyby pojazdu nalepkami uprawniającymi do wjazdu do strefy czystego transportu. Ma także zostać uporządkowany stan prawny pojazdów, które faktycznie już nie istnieją i nie poruszają się po drogach, co ma uchronić obywateli przed postępowaniami za brak ubezpieczenia OC.

Ponadto zmiany mają ułatwić dostęp obywateli do informacji zgromadzonych w ogólnopolskiej bazie danych o umowach ubezpieczeń komunikacyjnych prowadzonych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w tym w aplikacji mObywatel. Pozwoli to uczestnikom wypadku czy kolizji na natychmiastowe sprawdzenie umów ubezpieczeniowych uczestników zdarzenia. (PAP)

autorzy: Agnieszka Ziemska, Marcin Chomiuk

agzi/ mchom/ akub/