Jeśli złożysz wniosek jeszcze w kwietniu, zachowasz ciągłość wypłacania 500 plus. Tłumaczymy krok po kroku, jak to zrobić przez bankowość elektroniczną.

Wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów – poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo swoją bankowość elektroniczną.

Poniżej omawiamy krok po kroku ostatnią z wymienionych możliwości.

Wyszukaj PUE ZUS. Po prawej stronie są do wyboru trzy możliwości zalogowania się: przez profil zaufany/login.gov.pl, przez kwalifikowany podpis elektroniczny, przez bankowość elektroniczną.

Po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej automatycznie kieruje na stronę PUE ZUS. Następnie:

 • w panelu ogólnym wybierz: Rodzina 500+
 • utwórz nowy wniosek

W kolejnym kroku na stronie PUE ZUS wyświetli się komunikat: Przygotuj odpowiednie dane oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze.

Następnie trzeba wybrać jedną z trzech możliwości. Składasz wniosek jako:

 •  Rodzic (SW-R)
 •  Rodzic/opiekun tymczasowy/piecza zastępcza dziecka z Ukrainy (SW-U)
 •  Osoba sprawująca pieczę nad dzieckiem/opiekun prawny/opiekun faktyczny (SW-O)

Kolejne komunikaty do potwierdzenia na stronie PUE ZUS to okres świadczeniowy oraz kilka innych informacji:

 • Składam wniosek o świadczenie wychowawcze na następujący okres świadczeniowy: od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.
 •  Oświadczam, że jestem matką/ojcem dzieci na które ubiegam się o świadczenie.

Następnie wyświetli się okno z danymi do uzupełnienia:

 • Wpisz numer konta, na który ma być przelewane świadczenie.
 • Uzupełnij dane dziecka.
 • Udziel odpowiedzi „tak”, „nie” lub „nie wiem” na kolejne pytania z wniosku ZUS:

Czy pracujesz lub pobierasz świadczenia za granicą z państwa UE/EFTA albo z Wielkiej Brytanii? Jeśli pobyt w Wielkiej Brytanii rozpocząłeś po raz pierwszy po 31 grudnia 2020 r. zaznacz odpowiedź „NIE”.

Czy Twój współmałżonek lub drugi rodzic dziecka pracuje lub mieszka lub pobiera świadczenia za granicą z państwa UE/EFTA albo z Wielkiej Brytanii? Jeśli pobyt w Wielkiej Brytanii rozpoczął się po raz pierwszy po 31 grudnia 2020 r., zaznacz „NIE”.

Następnie na stronie ZUS wyświetla się tekst pouczenia.Na dole należy potwierdzić zapoznanie się i zgodność z prawdą podanych danych.

W kolejnym kroku zapoznaj się z następującymi kwestiami podanymi przez ZUS oraz zaznacz, jeśli są prawdziwe:

 •  dziecko, na które ubiegam się o świadczenie, nie przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie
 •  jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
 •  dziecko, na które ubiegam się o świadczenie nie pozostaje w związku małżeńskim
 •  nie dotyczy mnie sytuacja, że pełnoletnie dziecko, na które ubiegam się o świadczenie jest uprawnione do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
 •  dziecko, na które ubiegam się o świadczenie, nie zostało umieszczone w pieczy zastępczej

Następny krok to autoryzacja usługi biznesowej. Wykonujesz usługę "Złożenie wniosku SW-R". Wykonanie tej operacji wymaga podpisania dokumentu jednym z niżej wymienionych sposobów:

 •  profilem PUE
 •  profilem zaufanym ePUAP (przez zalogowanie się do konta bankowego)
 •  podpisem osobistym
 •  kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wybierz drugą możliwość.

Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, dokument zostanie wysłany i na stronie PUE ZUS wyświetlą się następujące informacje:

Dziękujemy za złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+.

Dalsza obsługa wniosku będzie odbywała się w formie elektronicznej.

Świadczenie wychowawcze 500+ zostanie wypłacone na wskazany numer rachunku.

Przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ nie wymaga wydania decyzji. W takim przypadku otrzymasz Informację o przyznaniu świadczenia. Informacja ta zostanie doręczona na Twój profil na portalu PUE ZUS.

Wiadomość o przyznaniu świadczenia wychowawczego 500+ wyślemy na Twój adres mailowy, który podałeś we wniosku. Otrzymasz Informację o przyznaniu świadczenia na każde dziecko oddzielnie.

Jeżeli we wniosku nie podałeś wymaganych danych lub nie przedłożyłeś dokumentów, które są niezbędne do rozpatrzenia tego wniosku, to wezwiemy Cię do uzupełnienia wniosku i wyznaczymy termin na jego uzupełnienie. Wniosek możesz uzupełnić na swoim profilu na portalu PUE ZUS.

Wiadomość o tym, że wzywamy Cię do uzupełnienia wniosku, wyślemy na Twój adres mailowy oraz numer telefonu, który podałeś we wniosku.

W przypadku odmowy przyznania świadczenia wychowawczego 500+, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia oraz nienależnie pobranego świadczenia, zostanie wydana decyzja. Decyzja zostanie doręczona na Twój profil na portalu PUE ZUS. Tam też możesz wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Prezesa ZUS.

Wiadomość o tym, że wydaliśmy decyzję w sprawie świadczenia wychowawczego 500+, wyślemy na Twój adres mailowy oraz numer telefonu, który podałeś we wniosku.

W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ prosimy o kontakt z infolinią ZUS.