Rodzic dziecka z autyzmem odliczy wydatki na terapie: psychologiczną, logopedyczną, muzykoterapię oraz dogoterapię realizowane w punkcie przedszkolnym – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Taką odpowiedź otrzymał ojciec sześciolatka, u którego zdiagnozowano autyzm. Dziecko otrzymało w 2022 r. orzeczenie o niepełnosprawności.

Zarówno w opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, jak i w orzeczeniu o niepełnosprawności zalecono terapie: logopedyczną, psychologiczną, integracji sensorycznej, a także inne zajęcia wspomagające (np. muzykoterapia, terapia ręki, zajęcia z komunikacji alternatywnej, trening słuchowy).

Dziecko uczęszcza na zajęcia w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w punkcie przedszkolnym. Jest to prywatny podmiot specjalizujący się w prowadzeniu terapii dla dzieci z autyzmem, znajdujący się rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez wojewodę.

Zajęcia są dokumentowane rachunkami z nazwą usługi: zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjne. W niektórych miesiącach na rachunkach są wymienione, w odrębnych pozycjach, również inne terapie, jak np. dogoterapia. Pozostały czas spędzony w placówce punkt przedszkolny dokumentuje rachunkami z nazwą usługi: zajęcia świetlicowe.

Ojciec chciał się upewnić, że może odliczyć wydatki na te zajęcia oraz inne wyszczególnione terapie realizowane w punkcie przedszkolnym.

Argumentował, że zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 6b ustawy o PIT ulga rehabilitacyjna obejmuje wydatki na zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne, a zajęcia, w których uczestniczy dziecko, mieszczą się w tej definicji. W myśl art. 26 ust. 7d ustawy o PIT warunkiem odliczenia jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, m.in. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Przepisy te stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, w tym m.in. dzieci. Dochody tych osób nie mogą przekroczyć 12-krotności kwoty renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Dyrektor KIS potwierdził, że ojciec może skorzystać w tym zakresie z ulgi rehabilitacyjnej. Podstawę odliczenia stanowić będą dokumenty stwierdzające ich poniesienie, a w szczególności potwierdzające zlecenie i odbycie niezbędnych terapii.

Natomiast wydatki na zajęcia świetlicowe nie mogą być odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej.©℗