Za nowelizacją głosowało 228 posłów, przeciw było 27, a 194 wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili zgłoszone poprawki.

Nowelizacja zakłada ustanowienie nowego systemu do wymiany informacji pomiędzy państwami UE o decyzjach, które nakazują powrót nielegalnie przebywających cudzoziemców (system ma służyć także do monitorowania, czy opuścili oni terytorium tych państw). Określa też warunki i procedury wprowadzania, przetwarzania oraz wymiany informacji o wpisach w SIS, na potrzeby odmowy wjazdu cudzoziemców na terytorium państw członkowskich.

Dodatkowo:

Reklama

- przenosi kompetencje Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na Komendanta Głównego Straży Granicznej, w niektórych sprawach administracyjnych, w tym w sprawach zobowiązania cudzoziemca do powrotu oraz w sprawach wydalenia obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

- przenosi na Komendanta Głównego SG kompetencje w zakresie organizacji dobrowolnych powrotów oraz w zakresie spraw przeniesienia cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz udzielania pomocy związanej z takim przeniesieniem;

- uzupełnia katalog organów prowadzących rejestr spraw dotyczących zobowiązań do powrotu oraz rejestr spraw dotyczących wydaleń z RP obywateli Unii Europejskiej;

- wprowadza możliwość wymiany informacji między organami o okolicznościach uzasadniających odmowę udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

- wprowadza zmiany w zakresie okresów zakazu ponownego wjazdu orzekanych w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz okresów, na jakie można umieszczać dane cudzoziemców w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

- wprowadza zmiany dotyczące wymogu posiadania potwierdzonej znajomości języka polskiego jako warunku uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w zakresie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego na poziomie wymaganym od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie tego zezwolenia;

- umożliwia instytutom badawczym oraz instytutom naukowym Polskiej Akademii Nauk przyjmowania cudzoziemców na prowadzone studia bez potrzeby uzyskania zatwierdzenia.

(ISBnews)