Podwyższenie kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP przypadającej na każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze wyborców do 80 groszy - zakłada opublikowane w środę w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministerstwa finansów.

Równocześnie, jak wskazano, przestaje obowiązywać rozporządzenie z 6 grudnia 2021 r. ustalające limit do kwoty 71 groszy.

Rozporządzenie MF wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Kwestie dotyczące wyznaczenia wysokości limitu są zawarte w art. 327 Kodeksu wyborczego. Zgodnie z nim komitety wyborcze mogą wydatkować na kampanię wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitem.

Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów, ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i podaje do publicznej wiadomości liczbę wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na koniec kwartału poprzedzającego dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, podwyższa kwotę limitu w przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o ponad 5 proc., w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.

Wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do 20 dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału. (PAP)