Szereg poprawek realizujących postulaty środowiska kuratorów - zaproponowali w środę senatorowie do obszernej nowelizacji reformującej system kurateli sądowej. Zakłada ona m.in. wzmocnienie ochrony prawnej kuratorów, przyznanie dodatków specjalnych i zmiany w kwestiach dyscyplinarnych.

Za nowelizacją wraz z poprawkami opowiedziało się 93 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa wróci do Sejmu.

Senatorowie chcą m.in. wprowadzenia zmiany wysokości ryczałtu dla kuratorów z 10 do 20 proc. kwoty bazowej; proponują także przyznawanie dodatku za uciążliwość pracy w terenie oraz dodatkowe środki za wykorzystywanie prywatnego pojazdu w celach służbowych. Inna z przyjętych poprawek zakłada dookreślenie w ustawie standardów pracy kuratora, kolejna zwiększa wpływ samorządów kuratorskich na wybór rzecznika dyscyplinarnego.

Senatorowie zaproponowali też szereg poprawek o charakterze korekcyjno-redakcyjnych.

Jak uzasadniał resort sprawiedliwości, który przygotował ustawę - głównymi celami proponowanych zmian jest poprawa funkcjonowania i organizacji kuratorskiej służby sądowej oraz poprawa jakości i efektywności pracy kuratorów.

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, kuratorem zawodowym będzie mogła zostać osoba, która posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu: psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa albo studia z co najmniej jednej wymienionej dziedziny.

Prezes sądu okręgowego będzie zobowiązany do niezwłocznego złożenia aplikantowi kuratorskiemu po zdanym egzaminie propozycji pracy. Kuratora okręgowego ma zaś powoływać minister sprawiedliwości.

Nowelizacja wprowadza też tytuł honorowy - dyplomowanego kuratora specjalisty. Będzie on przysługiwał kuratorowi posiadającemu co najmniej 20-letni okres, w tym co najmniej 5-letni okres pracy jako kurator specjalista oraz znaczący dorobek zawodowy. Dzień 25 czerwca zostałby ustanowiony świętem kuratorskiej służby sądowej.

Przepisy zakładają umożliwienie kuratorowi sądowemu uzyskanie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu karnym, w którym uczestniczył w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego. Koszty takie zostaną również zwrócone kuratorowi społecznemu, który będzie mógł ubiegać się o to w sądzie rejonowym.

Zmiany wprowadzają też rozwiązanie, które ma umożliwić kuratorom sądowym uzyskanie potrzebnej pomocy psychologicznej. Zgodnie z ustawą pracodawca, czyli sąd rejonowy, ma zapewnić kuratorowi zawodowemu, na jego wniosek lub za jego zgodą, taką pomoc.

Nowe przepisy regulują też kwestię związaną z dodatkami funkcyjnymi. Przewidziano wprowadzenie dodatków w związku z prowadzeniem zajęć w ośrodku kuratorskim w formie miesięcznego ryczałtu. Zgodnie z projektem kuratorowi zawodowemu może być też przyznany na czas określony dodatek specjalny do wysokości 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Ustawa wprowadza też zmiany w postępowaniach dyscyplinarnych kuratorów zawodowych. Przepisy rozszerzają odpowiedzialność dyscyplinarną kuratora zawodowego o przesłankę nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej i rezygnuje z możliwości wymierzania kary porządkowej. W katalogu kar przewidziano też nowy rodzaj kary – upomnienie, a usunięto z niego karę nagany z ostrzeżeniem. Zmiany dotyczą także sposobu powoływania rzecznika dyscyplinarnego kuratorów, którego obecnie wybiera okręgowe zgromadzenie kuratorów spośród swoich członków. Zgodnie z ustawą, rzecznika powoływać będzie prezes sądu okręgowego.(PAP)