Sejm, który we wtorek po godz. 10. rozpoczął trzydniowe obrady; posłowie będzą kontynuować prace nad projektem dotyczącym uprawnień komisji ds. pedofilii, a także projektem zmian w podatku bankowym.

Sejm zajmie się prezydenckim projektem zmian w ustawie o Państwowej Komisji ds. pedofilii; podstawowym celem zmiany jest uzupełnienie obowiązujących regulacji w zakresie prowadzenia przez komisję postępowania wyjaśniającego. Zgodnie z projektem m.in. organy państwa, organizacje pozarządowe, samorządy zawodowe, kościoły, związki wyznaniowe na wniosek komisji będą zobowiązane do przekazania w terminie 30 dni informacji i dokumentów żądanych przez komisję.

We wtorek Sejm rozpatrzy projekt zmian w ustawie o podatku od niektórych instytucji finansowych. Dotyczy on wyłączenia z podstawy opodatkowania podatkiem bankowym papierów dłużnych, które posiadają gwarancję Skarbu Państwa. Przewidziano też, że w 2022 r. w wydatkach objętych limitem wydatków ustalonym w ustawie budżetowej nie uwzględnia się skutków finansowych wynikających z dodatkowych działań nakierowanych m.in. na finansowanie sił zbrojnych, wsparcie podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym oraz wsparcie świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Posłowie będą też debatować nad projektem ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Ma on przyśpieszyć i usprawnić proces przygotowań do budowy elektrowni jądrowych w Polsce.

W porządku obrad jest także sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych dotyczące wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej posłanki KO Klaudii Jachiry. Chodzi o wniosek powodów Instytutu Analiz Środowiskowych z siedzibą w Częstochowie.

W porządku jest sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim.

W środę Sejm zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Jego celem jest doprecyzowanie przepisów - ich uproszczenie i ujednolicenie. "Nowe rozwiązania ograniczą obowiązki administracyjne i ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej; wprowadzone zostaną także uproszczenia dla podmiotów, które produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii" - zapowiadano.

W środę Sejm - na wniosek klubu KO - wysłucha informacji bieżącej "w sprawie skutków zmian w edukacji, służbie zdrowia, polityce zagranicznej, ochronie środowiska, energetyce, finansach państwa oraz braku realizacji inwestycji w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w ciągu ostatnich 7 lat".

Sejm rozpocznie też prace nad rządowym projektem ustawy o Systemie Informacji Finansowej. Dotyczy on implementacji przepisów UE o zasadach ułatwiających korzystanie z informacji finansowych w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania.

W czwartek Sejm rozpatrzy dokumenty pn. "Narodowa Strategia Onkologiczna" - chodzi o sprawozdania za lata 2020 i 2021. Na czwartek zaplanowano też głosowania.(PAP)

autorzy: Piotr Śmiłowicz