Wiceminister zdrowia Piotr Bromber zwrócił uwagę, że ustawa ma przede wszystkim uregulować zasady wykonywania zawodu ratownika medycznego, ustanowić samorząd ratownika medycznego i uregulować reguły odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych.

"Zawód ratownika medycznego bezspornie należy do zawodów zaufania publicznego" – podkreślił Bromber.

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych Jarosław Madowicz zauważył, że ustawa to "akt, który jest dobrym kompromisem między oczekiwaniem środowiska a tym, co zaproponowały strona rządowa i parlament".

Reklama

Ustawa wprowadza do systemu prawnego przepisy powołujące samorząd zawodowy ratowników medycznych i regulujące jego organizację tak jak innych zawodów medycznych. Samorząd zawodowy będzie zorganizowany w ramach struktury ogólnokrajowej w Krajowej Izbie Ratowników Medycznych, która będzie miała osobowość prawną i określone w ustawie organy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zostały także przeniesione do ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych, prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego będą miały osoby, na zasadzie praw nabytych, które ukończyły publiczną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskały tytuł zawodowy ratownika medycznego lub ukończyły studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskały tytuł zawodowy licencjata.

Reklama

Ustawa określa również zasady przeprowadzania państwowego egzaminu z ratownictwa medycznego. Egzamin ten będzie organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych, a przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną powoływaną przez dyrektora CEM. W skład tej komisji wejdą osoby mające doświadczenie z zakresu ratownictwa medycznego, w tym co najmniej jedna będzie musiała być lekarzem systemu. Egzamin w formie testowej będzie przeprowadzany nie rzadziej niż raz w roku, jednocześnie w tych samych terminach.

Wprowadza również instytucję jawnego rejestru pozwalającego na identyfikację ratownika medycznego i określenie jego kwalifikacji. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie możliwe po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego i po uzyskaniu wpisu do rejestru ratowników medycznych.

Stworzono także możliwość skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód ratownika medycznego w przypadku nienależytego lub nierzetelnego przestrzegania obowiązku wykonywania czynności zawodowych zgodnie z określonymi w ustawie zasadami wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz zasadami etyki zawodowej, do których określenia będzie uprawniony samorząd ratowników medycznych.

Efektem wprowadzenia proponowanych rozwiązań ma być "zintegrowanie środowiska zawodowego, samodzielność w określaniu potrzeb i dalszego rozwoju tego zawodu, efektywniejsza współpraca z tym środowiskiem zawodowym, sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego".

Ma to się przełożyć na poprawę jakości udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, a co za tym idzie – bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg

agz/ joz/