Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który zakłada nałożenie na obywateli Ukrainy obowiązku uzyskania numeru PESEL oraz likwidację instytucji zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego obywatelom Ukrainy w trybie uproszczonym, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest w IV kw.

"Dotychczasowy okres obowiązywania ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa […] przyniósł doświadczenia wskazujące na potrzebę kolejnej jej nowelizacji polegającej na doprecyzowaniu niektórych jej przepisów, zmianie części przyjętych rozwiązań, a także uzupełnieniu jej o nowe regulacje" - czytamy w wykazie.

Potrzebę taką zgłosiły zarówno resorty, jak i wojewodowie i samorządy, podano także.

Projektowana regulacja zakłada:

 • nałożenie na obywateli Ukrainy obowiązku uzyskania numeru PESEL;
 • wprowadzenie ułatwień dla obywateli Ukrainy, którzy z różnych względów utracili możliwość dostępu do profilu zaufanego;
 • likwidację instytucji zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego obywatelom Ukrainy w trybie uproszczonym;
 • wprowadzenie fotografii jako obowiązkowego elementu rejestru obywateli Ukrainy;
 • wprowadzenie podstawy prawnej do uzyskiwania z rejestru Straży Granicznej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz daty/historii przekraczania granicy przez obywatela Ukrainy, tj. zarówno daty każdorazowego wjazdu, jak i wyjazdu z Polski w celu eliminacji przypadków nieuprawnionego pobierania świadczeń;
 • wprowadzenie rozwiązania zabezpieczającego obywateli Ukrainy przed odmową udzielenia im zezwolenia na pobyt czasowy w sytuacji, gdy nie spełniają wymogów udzielenia im konkretnego rodzaju zezwolenia lub gdy okoliczności, które są podstawą ubiegania się o udzielenie tego zezwolenia, nie uzasadniają pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, lub gdy zachodzą podstawy odmowy udzielenia zezwolenia
 • zapewnienie ciągłości świadczenia pieniężnego, przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w ramach zorganizowanych grup pieczy zastępczej z terenu Ukrainy;
 • rozszerzenie zakresu wykorzystania środków Funduszu Pomocy, poprzez uwzględnienie możliwości finansowania zadań Polskiego Czerwonego Krzyża realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przez Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań, przewidziane w konwencjach międzynarodowych o traktowaniu jeńców wojennych oraz o ochronie osób cywilnych podczas wojny;
 • zapewnienie wojewodom szerszego dostępu do danych z ewidencji małoletnich;
 • rozszerzenie zakresu prac, które będą mogły być wykonywane w gospodarstwie przez obywatela Ukrainy legalnie przebywającego na terytorium RP;
 • umożliwienie organom Straży Granicznej i Szefowi UdSC niewszczynania postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu wobec obywatela Ukrainy w okresie do dnia 24 sierpnia 2023 r., albo umorzenia takiego postępowania;
 • usankcjonowanie możliwości wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - również w 2023 r.;
 • zapewnienie uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.

Ponadto planowane są zmiany w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych umożliwiające skorzystanie z bezzwrotnej pomocy finansowej w przypadku gdy nieruchomość będzie własnością innego niż NGO podmiotu, np. spółki skarbu państwa, gminy, organizacji pozarządowej. Jednocześnie rząd chce wprowadzić zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości otwierające możliwości współpracy z Organizacjami Pożytku Publicznego przez wykorzystywanie nieruchomości wchodzących w skład Krajowego Zasobu Nieruchomości w celu tworzenia do tego niezbędnej infrastruktury lokalowej, w tym dla obywateli Ukrainy.

Projektowana regulacja zakłada także poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do prowadzenia rodzinnych domów pomocy i mieszkań chronionych o organizacje pozarządowe nie posiadające statusu organizacji pożytku publicznego.

(ISBnews)