Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, której celem jest stworzenie ram prawnych dla Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, "SIDUSIS", podała Kancelaria Prezydenta.

"Aktualnie system prawny nie przewiduje funkcjonowania publicznego systemu, który jako baza danych, prezentowałby (aktualizowane w sposób ciągły) informacje o punktach adresowych, które są w zasięgu sieci szerokopasmowych. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że obecnie 'obywatele nie mają odpowiedniego dostępu do informacji o tym, czy mogą skorzystać z wybudowanych sieci szerokopasmowych lub nie (w przypadku ich braku), jakiego rodzaju są świadczone usługi, jaka jest oferta dostępu do internetu szerokopasmowego (w tym cennik), oraz z kim należy się skontaktować w celu zawarcia umowy'"- czytamy w komunikacie.

W uzasadnieniu projektu ustawy podnosi się również, że przedsiębiorcom telekomunikacyjnym brakuje wiedzy o pustostanach, a więc punktach adresowych, gdzie na pewno nie znajdą klienta na swoje usługi, podano także.

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych zakłada:

- wdrożenie SIDUSIS, systemu prowadzonego w systemie informatycznym, będącego publiczną bazą danych, która oferuje publiczny i nieodpłatny dostęp do informacji w nim zgromadzonych;

- gromadzenie, utrzymywanie, aktualizację i udostępnianie przy pomocy SIDUSIS informacji o punktach adresowych budynków.

Nowela określa, jakie dane w odniesieniu do poszczególnych informacji będą przekazywane do SIDUSIS (np. w zakresie informacji o punktach adresowych, w których jest możliwe świadczenie usług zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu będą przekazywane informacje o: podmiocie dostarczającym usługę, rodzaju usługi - detalicznej lub hurtowej, maksymalnej przepustowości oferowanej usługi, medium transmisyjnym infrastruktury telekomunikacyjnej, danych kontaktowych przedstawiciela podmiotu dostarczającego usługę, umożliwiających zamówienie usługi, adresie strony internetowej zawierającej ofertę z cennikiem).

Obowiązek przekazywania informacji do SIDUSIS będzie spoczywał na państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (jednostkach samorządu terytorialnego, podmiotach wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej; przedsiębiorcach telekomunikacyjnych).

Ustawa przewiduje także możliwość wyznaczenia w gminach i powiatach tzw. koordynatorów szerokopasmowych. Do zadań koordynatora szerokopasmowego należeć ma reprezentowanie gminy w kwestiach związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci szerokopasmowych na terenie gminy.

Koordynator zapewniałby mieszkańcom gminy możliwość weryfikacji i potwierdzenia zgodności informacji w systemie SIDUSIS ze stanem faktycznym oraz zgłaszania pustostanów lub zapotrzebowania na szerokopasmowy dostęp do internetu, stanowiłby także punkt kontaktowy dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadających na terenie gminy sieci szerokopasmowe lub planujących budowę takich sieci, podejmowałby także działania wspierające, informacyjne oraz promocyjne na rzecz prowadzonych lub planowanych inwestycji szerokopasmowych na terenie gminy. Nowelizacja zakłada, że minister właściwy do spraw informatyzacji będzie mógł udzielić gminom, na ich wniosek, dotacji z Funduszu Szerokopasmowego na finansowanie wyznaczenia i funkcjonowania koordynatora szerokopasmowego w urzędzie gminy.

Nowela wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wejdą w życie od 1 czerwca 2023r., a które dotyczą zamieszczania w SIDUSIS informacji o punktach adresowych, w których jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu.

Termin wdrożenia SIDUSIS zostanie podany do publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w drodze komunikatu ogłoszonego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej. Komunikat będzie ogłoszony w terminie nie krótszym niż 30 dni przed dniem wdrożenia SIDUSIS.