Projektowanie rozwiązań służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacji usług społecznych będzie m.in. leżało w kompetencjach pełnomocnika rządu do spraw ekonomii społecznej - wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów.

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano w poniedziałek projekt rozporządzenia, które jest realizacją upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r o Radzie Ministrów.

Stanowi, że "Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zakres udzielonych pełnomocnikowi upoważnień, sposób sprawowania nadzoru nad jego działalnością oraz sposób zapewnienia pełnomocnikowi obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej".

Wyjaśniono, że wydanie projektowanego rozporządzenia związane jest z koniecznością ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej.

Do zadań pełnomocnika będzie należało: projektowanie rozwiązań służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacji usług społecznych; tworzenie ram strategicznych, programowych i prawnych sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej; podejmowanie działań mających na celu zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej w realizacji zadań publicznych w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie ich udziału w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych; opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie ich wpływu na rozwój ekonomii społecznej; upowszechnianie, promocja i edukacja w obszarze ekonomii społecznej. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek