Według najnowszych prognoz Polskiego Związku Firm Deweloperskich w tym roku sprzedaż nowych mieszkań spadnie o 20–30 proc., ale jeszcze bardziej zmniejszy się liczba rozpoczętych inwestycji. – Możemy spaść z poziomu 165 tys. rozpoczętych mieszkań w roku 2021 do 125 tys. – szacuje.
Jak podkreśla prawnik PZFD Sebastian Juszczak, obecnie jednym z najważniejszych problemów deweloperów jest niska podaż gruntów. Przypomina wyniki cyklicznej ankiety NBP – ceny ziemi netto w przeciętnych lokalizacjach wzrosły średnio o 27 proc. w 2021 r., wobec wzrostu 13 proc. w 2020 r. i 17 proc. w 2019 r.
– Mamy ogromne zapotrzebowanie na grunty nadające się pod zabudowę mieszkaniową – w tym te obecnie znajdujące się w zasobach KZN czy spółek Skarbu Państwa – zaznacza. Jako przykład tego, jak silnie brakuje dziś gruntów pod zabudowę, podaje zeszłoroczną licytację działki Poczty Polskiej w gdańskim Wrzeszczu. Działkę wystawioną za 35 mln zł Invest Komfort kupił za 130 mln zł.
Reklama
Juszczak tłumaczy, że niska podaż gruntów przeznaczonych pod zabudowę przekłada się na wzrost cen.

Reklama
– Stąd wśród koniecznych zmian na rynku nieruchomości należy wskazać nie tylko wsparcie popytu, np. na podstawie ustawy o gwarantowanym wkładzie własnym, lecz także podaży. Dlatego należy docenić włączenie KZN do programu „lokal za grunt”, chociaż uwolnienie gruntów państwowych powinno także objąć grunty spółek Skarbu Państwa – akcentuje przedstawiciel branży.
Ułatwienia w oddawaniu terenów KZN na potrzeby inwestycji deweloperskich realizowanych w formule „lokal za grunt” przewiduje procedowany obecnie w Sejmie rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie finansowania programów mieszkaniowych.
– Projekt zakłada włączenie do programu powiatów oraz doprecyzowanie przepisów umożliwiających KZN oddawanie gruntów dla gmin i powiatów na potrzeby programu – wyjaśnia Sebastian Juszczak.
Jak przypomina resort rozwoju, wykorzystanie gruntów KZN na cele inwestycji realizowanych w ramach programu „lokal za grunt” odbywa się z inicjatywy zainteresowanych tym rozwiązaniem samorządów. Dodaje, że obecnie procedowane przepisy przewidują, że nadwyżka finansowa, która pojawi się w toku sprzedaży nieruchomości tą drogą, będzie stanowiła przychód zasobu. Jak tłumaczy Sebastian Juszczak, przy rozliczeniu się gminy z inwestorem różnica między wartością gruntu a wartością przekazywanych lokali będzie przychodem KZN.
Przekonuje też: – Idea, aby rozszerzyć zakres ustawy, jest słuszna – zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministerstwo w 2021 r. w ramach mechanizmu „lokal za grunt” podjęto jedynie trzy uchwały (w Warcie, Pińczowie i Giżycku).
Postuluje też promocję tego mechanizmu wśród gmin, powiatów i w KZN. – Istotne byłoby stworzenie biura obsługi inwestora czy jawność działek, które posiada KZN – np. w formie mapki udostępnionej na stronie internetowej KZN. Inwestorzy z danego regionu mogliby zgłaszać do KZN zapotrzebowanie na dany grunt, który następnie gmina mogłaby zbyć w drodze uchwały – oczywiście do późniejszego przetargu mógłby się włączyć każdy inwestor, czyli nawet taki, który dopiero później dowiedział się o zbyciu działki – postuluje prawnik.
Wspomniany projekt ustawy umożliwia też ustanawianie na nieruchomościach zasobu zabezpieczeń hipotecznych na cele realizacji inwestycji mieszkaniowych podejmowanych przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) lub spółki celowe z udziałem KZN, do łącznej kwoty 350 mln zł.
Z kolei poprawki zgłoszone do niego podczas prac sejmowych zakładają m.in. możliwość oddawania gruntów KZN pod zabudowę jednorodzinną i umożliwienie powołania przez tę instytucję spółki celowej z Polskim Holdingiem Nieruchomości.
Jednak prace nad ustawą w Sejmie przeciągają się – na ostatnim posiedzeniu po raz drugi spadła ona z porządku obrad.
Inna zmiana, która czeka KZN, dotyczy nadzoru nad tą instytucją. Na mocy uchwalonej niedawno noweli kodeksu spółek handlowych z odpowiedzialnego za mieszkalnictwo Ministerstwa Rozwoju i Technologii trafi on pod skrzydła resortu funduszy.
Zmianę tę krytycznie odbiera, od lat specjalizująca się w kwestiach mieszkaniowych, posłanka Polski 2050 Hanna Gill-Piątek. – Powołanie Waldemara Budy, który jest wyraźnie zainteresowany mieszkaniami, na nowego ministra rozwoju dobrze wróży. Jednak powinien mieć on w swojej kurateli wszystkie instytucje kluczowe dla prowadzenia polityki mieszkaniowej, w tym KZN – uważa.
Ile gruntów ma KZN? Jak nas informuje, dysponuje 152 nieruchomościami o powierzchni ponad 933 ha. Znajdują się one w 107 miejscowościach i mają potencjał na wybudowanie ponad 35 tys. mieszkań.
Sebastian Juszczak przypomina, że KZN przez prawie trzy lata od utworzenia nie przeznaczył na cele budownictwa mieszkaniowego żadnej nieruchomości z zasobu. – Co ważne, wynika to nie tyle z zaniedbań KZN, a jak wskazał NIK, z braku odpowiednich rozwiązań prawnych – dopiero od grudnia 2019 r. obowiązywały przepisy umożliwiające zbywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu w drodze przetargu – zaznacza.
Zmieniła to, obowiązująca od zeszłego roku, ustawa dotycząca SIM. W jej efekcie KZN do 25 kwietnia tego roku rozdysponował 32 nieruchomości w 14 województwach o łącznej powierzchni 74,5208 ha, na których ma powstać ponad 5 tys. mieszkań, z czego: 29 nieruchomości (o łącznej pow. 67,8428 ha) na rzecz SIM; 2 nieruchomości (o łącznej pow. 1,0563 ha) – dla istniejących TBS-ów; 1 nieruchomość (o łącznej pow. 5,6217 ha) – do spółki celowej założonej w 2020 r. ze spółką Skarbu Państwa.
W 2022 r. do SIM/TBS ma trafić 31 nieruchomości (o łącznej powierzchni ponad 62 ha) i 9 nieruchomości (o łącznej powierzchni ponad 15 ha) do zbycia w innych formach, np. sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, zamiana.