Posłowie przeprowadzą drugie czytanie projektu ustawy o ustanowieniu Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025. Zgodnie z zapowiedziami w programie tym przeznacza się ponad 10 mld zł na rozwój służb mundurowych podległych MSWiA.

W programie modernizacji zaplanowano m.in. utworzenie 250 nowych posterunków Policji w małych miejscowościach w całej Polsce, w Policji ma zostać stworzonych ok. 7,5 tys. nowych etatów, z czego 3,6 tys. dla działań prewencyjnych. W Straży Granicznej 750 nowych etatów służyć ma wzmocnieniu granicy wschodniej, a na modernizację i budowę kluczowych systemów elektronicznych wspierających ochronę granicy ma zostać przeznaczone 185 mln zł. 800 mln zł ma zostać przeznaczone na budowę nowych strażnic Państwowej Straży Pożarnej i modernizację istniejących.

W środę wieczorem posłowie przeprowadzą pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy zaostrzającego przepisy dotyczące aborcji. Projekt przygotowany został przez Fundację "Pro-prawo do Życia" i złożony w Sejmie przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Aborcji", zebrano pod nim 130 tys. podpisów.

Reklama

Projekt wprowadza zmiany m.in. do Kodeksu karnego. Zakłada, że moc stracić ma ustawa z 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - tzw. ustawa antyaborcyjna, która obecnie dopuszcza dokonanie aborcji w dwóch przypadkach - gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Reklama

Obywatelski projekt m.in. wprowadza do Kodeksu karnego definicję dziecka poczętego, czyli "dziecka w okresie do rozpoczęcia porodu rozumieniu art. 149". Z projektu wynika, że aborcja ma być traktowana jak zabójstwo. W związku z tym za jej dokonanie może grozić od 5 do 25 lat, a nawet dożywocie.

Posłowie zająć mają się też projektem nowelizacji ustawy o Policji, którego celem jest powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. CBZC ma być jednostką odpowiedzialną za realizację zadań w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych, a także wspierania w niezbędnym zakresie pozostałych jednostek organizacyjnych policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw.

Ponadto Sejm rozpatrzyć ma też projekt zmian w Prawie zamówień publicznych, który wprowadza zmiany w przepisach dotyczących zakupów sprzętu wojskowego pozyskiwanego ze względu na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa. Obecnie funkcjonują zarówno przepisy unijne określone m.in. w "dyrektywie obronnej" oraz dodatkowe przepisy zawarte w Prawie zamówień publicznych.

Projekt dostosowuje przepisy z "dyrektywy obronnej" i usuwa z polskiego porządku prawnego dodatkowe warunki dotyczące zakupów sprzętu wojskowego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Jednym z przepisów, który na mocy projektu ma zostać usunięty jest konieczność wydania rozporządzenia przez rząd w sprawie trybu postępowania i oceny, czy dany zakup ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa.

Posłowie pracować mają również nad rządowym projektem ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, który zakłada wprowadzenie dodatków emerytalnych dla druhów i druhen OSP - ratownikowi OSP przysługiwać ma świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.

Sejm ma też zająć się projektem nowelizacji ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, którego celem jest uregulowanie spraw związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu antydopingowego. Projekt zakłada m.in. przejęcie nadzoru nad Polskim Laboratorium Antydopingowym (PLAD) przez ministra zdrowia, obecnie znajduje się on w gestii ministra sportu. (PAP)