Za podjęciem uchwały w sprawie ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa zagłosowało 59 senatorów, przeciw było 36, a od głosu wstrzymały się dwie osoby. Senat wniósł w piątek do ustawy pięć z ośmiu poprawek, które wcześniej tego dnia poparła senacka Komisja Infrastruktury. Wniesione przez Senat poprawki m.in. zmierzają do tego, aby zwiększyć o 100 mln zł corocznie środki przekazywane z budżetu państwa na Fundusz Cyberbezpieczeństwa. Inna poprawka dotyczy wyłącznie środków na rok 2022. Zgodnie z nią na Fundusz Cyberbezpieczeństwa z zasobów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego będzie przekazane 10 mln zł, a nie 100 mln zł, jak przewidziano w przepisach przejściowych ustawy.

Senat odrzucił poprawki, które miały znosić możliwość corocznego przekazywania na Fundusz Cyberbezpieczeństwa środków finansowych z Funduszu Szerokopasmowego i Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Prace nad przygotowaną przez rząd ustawą prowadzono w trybie pilnym. Ustawa zakłada m.in. utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego będą finansowane świadczenia teleinformatyczne dla osób pracujących na stanowiskach związanych z zapewnianiem cyberbezpieczeństwa w państwie. Ma to zapewnić konkurencyjne wynagrodzenia dla specjalistów cyberbezpieczeństwa zatrudnionych w administracji publicznej i w służbach specjalnych.

Reklama

Zgodnie z zapisami w ustawie Fundusz Cyberbezpieczeństwa będzie miał formę państwowego funduszu celowego, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw informatyzacji. W ustawie zapisano, że w roku utworzenia Fundusz zostanie zasilony środkami z budżetu państwa, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego i Funduszu Szerokopasmowego.

Świadczenie teleinformatyczne, będące dodatkiem do wynagrodzenia lub dodatkiem do uposażenia, ma przysługiwać osobom: realizującym zadania w CSIRT poziomu krajowego; w organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa; obsługującym Pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa, a także osobom realizującym zadania dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa m.in. w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów albo ministrom, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w urzędach obsługujących ministrów, Policji czy Służbie Ochrony Państwa.

Wysokość wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem świadczenia teleinformatycznego nie może przekroczyć dwudziestojednokrotności kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej określonej w ustawie budżetowej (według obecnych mnożników to ok. 42 tys. zł).