Stworzenie regulacji o oznaczeniach geograficznych obejmującej 3 sektory: produktów rolnych i środków spożywczych, napojów spirytusowych i win - jest celem projektu ustawy, który znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Chodzi o projekt ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych, oznaczeń geograficznych win i napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych. Projekt został przygotowany w ministerstwie rolnictwa. Przyjęcie nowych przepisów przez rząd zaplanowano na IV kwartał br.

Obecnie w polskim prawodawstwie istnieją 3 różne ustawy dotyczące oznaczeń geograficznych: ustawa z 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, ustawa z 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, oraz ustawa z 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Przepisy tych trzech ustaw wymagają zmiany i uspójnienia. Wyodrębnienie oznaczeń geograficznych z tych ustaw pozwoli na ujednolicenie przepisów. Ponadto nowa ustawa wdroży unijne przepisy w zakresie m.in. definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych.

Zgodnie z unijnymi przepisami państwo członkowskie przeprowadza badanie wniosku o rejestrację nazwy złożonego przez grupę producentów, przed przekazaniem go Komisji Europejskiej.

Nowe przepisy mają wzmocnić i uzupełnić system kontroli i nadzoru nad stosowaniem oznaczeń geograficznych. Dlatego bardziej szczegółowo określone będą obowiązki Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w tym zakresie.

Wnioski o rejestrację oznaczeń geograficznych: produktów rolnych, środków spożywczych, napojów spirytusowych i win będą składane do ministra właściwego do spraw rynków rolnych. Po dokonaniu oceny formalnej wnioski o rejestrację będą ogłaszane w dzienniku urzędowym ministra rolnictwa i przekazywane Radzie do Spraw Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, organowi opiniodawczo – doradczemu ministra w celu wydania opinii o spełnianiu przez wniosek wymagań.

Unijne rozporządzenia zobowiązują państwa członkowskie do wdrożenie skutecznej kontroli i zapewnienie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem oznaczeń geograficznych. Nadzór nad tym procesem może być delegowany do jednostek certyfikujących.

Delegowanie zadań kontrolnych do upoważnionych jednostek certyfikujących oraz pozostawienie nadzoru w kompetencjach Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie obciąży budżetu państwa, a zapewni płynne funkcjonowanie systemu i skuteczny nadzór państwa nad prawidłowym stosowaniem oznaczeń geograficznych produktów rolnych, środków spożywczych, win i napojów spirytusowych - wyjaśniają autorzy projektu.