Sejm przyjął w środę informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r. Wcześniej posłowie nie zgodzili się na odrzucenie informacji RMN, które proponował klub KO.

Za przyjęciem informacji RMN głosowało 228 posłów, przeciwko było 220, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej posłowie odrzucili poprawkę klubu KO zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu uchwały w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r. Poprawka zgłoszona przez KO zakładała, że Sejm odrzuca informację Rady Mediów Narodowych.

W trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu przewodniczący RMN Krzysztof Czabański powiedział, że Rada Mediów Narodowych działa zgodnie z prawem, wypełniając kompetencje i obowiązki wyznaczone przez ustawę.

"Jej głównym zadaniem jest stabilność kadrowa spółek radiofonii i telewizji publicznej oraz PAP. Tak wynika z treści ustawy. Mogę państwa zapewnić - i państwo możecie zaobserwować - że sytuacja kadrowa w tych spółkach jest stabilna, co nie znaczy, że się wszystkim podoba. Ale stabilna jest, nasze zadanie jest wypełniane. I to jest podstawa mojego wniosku do państwa o zaakceptowanie informacji RMN o działalności z roku 2020" - powiedział Czabański.

W informacji RMN o działalności w 2020 r. wskazano, że Rada Mediów Narodowych jest organem właściwym w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej. Zadania w tym zakresie były w przeważającym stopniu realizowane na posiedzeniach. W informacji RMN rozpisano szczegółowo, jakie uchwały były podejmowane na poszczególnych posiedzeniach Rady.

Przypomniano, że do kompetencji Rady Mediów Narodowych należy wyrażanie zgody na powoływanie dyrektorów oddziałów terenowych TVP S.A. oraz należy powoływanie rad programowych spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP S.A. W informacji podano, jakie decyzje w tej materii podejmowała RMN.

W 2020 r. Rada Mediów Narodowych zajmowała się także uzupełnieniami wakatów w radach programowych. Rada kierowała się dyspozycją art. 28a ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie, z którym rady programowe publicznej radiofonii i telewizji liczą 15 członków, których powołuje Rada Mediów Narodowych; 10 członków rady programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne, zaś pozostałych 5 powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów.

Dodano, że Rada Mediów Narodowych powołuje wszystkich kandydatów zgłoszonych przez ugrupowania parlamentarne. Rada nie ocenia działalności poszczególnych osób, ani ich poglądów, ograniczając się do sprawdzenia wymogów formalnych. W przypadku kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne oprócz kryteriów formalnych brane są pod uwagę kompetencje w obszarze kultury oraz mediów.

Poinformowano, że w okresie sprawozdawczym Rada Mediów Narodowych odbyła 14 posiedzeń. Od lipca 2020 roku posiedzenia Rady prowadzone były z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość. W informacji podano, jaka była tematyka poszczególnych posiedzeń RMN w 2020 roku.