Ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych przenosi z rozporządzenia na poziom ustawowy regulacje dotyczące informacji zawartych w ewidencji partii politycznych.

Ewidencja, wraz ze statutami wpisanych do niej partii politycznych jest jawna. Nowelizacja zobowiązuje do ujawniania tych danych w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Warszawie, który prowadzi ewidencję. Ograniczona zostanie natomiast jawność informacji o adresach osób fizycznych, których dane występują w ewidencji.

Reklama

Ewidencja partii politycznych będzie zawierać - tak jak dotychczas: datę zgłoszenia partii do ewidencji; nazwę, skrót nazwy oraz adres siedziby partii; wzorzec symbolu graficznego partii; imiona, nazwiska i adresy zamieszkania osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych.

Znajdą się w niej także imiona, nazwiska i adresy zamieszkania osób zgłaszających partię do ewidencji; datę wydania orzeczenia w sprawie wpisu partii do ewidencji; datę, sygnaturę i sentencję orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego partii; wzmiankę o podjęciu przez partię uchwały o samorozwiązaniu oraz imię i nazwisko wyznaczonego likwidatora; a także datę wykreślenia partii z ewidencji.

Ustawa wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.