W piątek Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii. Wcześniej posłowie odrzucili cztery poprawki.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 442 posłów, 434 było za, 7 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Mirosława Stachowiak-Różecka, poseł sprawozdawca, podczas posiedzenia przedstawiła dodatkowe sprawozdanie Sejmowej Komisji Kultury i Środków przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii. Komisja przeanalizowała cztery zgłoszone poprawki oraz rekomendowała Sejmowi odrzucić pierwszą, drugą i czwartą poprawkę, a trzecią przyjąć.

W pierwszej poprawce do art. 14a i 47c wnioskodawcy proponowali, aby nie dodawać ust.1b i 1c. Sejm tę poprawkę odrzucił. W drugiej poprawce do art. 16a wnioskodawcy proponowali, aby nie dodawać ust. 2a. Sejm tę poprawkę odrzucił. W trzeciej poprawce do artykułu 1a proponowano, aby nie dodawać ust. 6a. Sejm tę poprawkę odrzucił. W czwartej poprawce do art. 17 ust. 7 pkt 3. proponowano, aby po wyrazach „sprawy konsumenckie” dodać wyrazy „i audycje dla dzieci”. Sejm tę poprawkę odrzucił.

Projekt związany jest z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Regulacje dotyczą m.in. prowadzenia działalności w zakresie dostarczania platform udostępniania wideo.

Ustawa z 1992 r. o radiofonii i telewizji była wielokrotnie nowelizowana. Obecny projekt zmian związany jest z obowiązkiem implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1808 z 14 listopada 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku.

Celem projektu nowelizacji jest wprowadzenie regulacji dotyczących prowadzenia działalności w zakresie dostarczania platform udostępniania wideo, modyfikacja reguł umieszczania przekazów handlowych w usługach medialnych, modyfikacja regulacji dotyczących ochrony konsumentów, w szczególności małoletnich. Projekt zakłada też zmianę zasad promowania i wspierania twórczości europejskiej przez dostawców usług medialnych oraz reguł dotyczących stosowania udogodnień dla niepełnosprawnych w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie.